Τῆς Ἀλήθειας μέτοχος

 

Ουμπέρτο ΙΙ..jpg

Στη μορφή που ξεχώρισε με την πένα, την ἐφευρετικότητα και την εὑρύτητα τοῦ πνεύματος.

Στο συγγραφέα που σήμανε με τη σημειολογική γραφίδα τοῦ τη διαφορά τοῦ σημαίνοντος και τοῦ σημαινομένου ὡς διακριτῶν στοιχείων τοῦ γλωσσικοῦ μας πολιτισμοῦ, ὑφαίνοντας με λεπτότητα, ακρίβεια -γλωσσολόγος, γάρ- το νῆμα τῶν σκέψεῶν του.

Στον Οὐμπέρτο που ἀποκάλυψε με τον Σον τον μέγιστο Ἀριστοτέλη στις πλατιές μάζες μέσα ἀπό το “Ὂνομα τοῦ Ρόδου”. Στον ἐπιστήμονα που πραγματώνοντας το ἲδιο του τ’ ὂνομα, φώτισε με τη Φιλοσοφία του τις σκέψεις και τη ζωή μας.

Φεύγοντας για τον πιο φωτεινό Παράδεισο με ὂχημα τ’ ὂνομά του, ἀναζητητής τῆς ἀλήθειας κι ἀπό σήμερα της Ἀλήθειας μέτοχος.

This entry was posted in Διεθνής, Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός, Πολιτική, Τέχνη, Φιλοσοφία, Χριστιανισμός and tagged . Bookmark the permalink.