Για το Ορλάντο…

U.S. Flag at Half Mast (06-13-16)

Στο Διαστημικό Κέντρο Kennedy, της Πολιτείας της Φλόριδα, στις ΗΠΑ, η σημαία κυματίζει μεσίστια προς τιμήν των αθώων θυμάτων της τρομοκρατίας.

 

Τρομοκρατία, φαινόμενο ἐνδημικό τῶν κοινωνιῶν τοῦ σύγχρονου δυτικοῦ κόσμου ὁμοῦ και τῶν ἐν δυνάμει δυτικοποιημένων.

Μορφές ποικίλες κυμαινόμενες ἀπό το μεμονωμένο ψυχοπαθολογικό περιστατικό ποτισμένο με ὂπιο ἢ ὃποια ἂλλη ἢ και ἀπό καμία οὐσία μέχρι και τη συλλογική συστημική και συστηματική ἰδεολογική, πολιτιστική, κοινωνική΄ στην πιο πρόσφατη ἒξαρση τῆς τελευταίας μορφῆς της, τα ἒντονα ἐπεισόδια βίας στο τρέχον Euro 2016 που διεξάγεται στη Γαλλία και ἡ αἰματοχυσία στο Ορλάντο τῶν ΗΠΑ.

Στην πολιτική και οἰκονομική ἀπόχρωση θα σταθῶ περισσότερο, καθώς ὂντας ἀποχρώσεις ένσωματώνονται στο αὐτό κοινωνικό σύνολο και με δυσκολία, κατά το μᾶλλον ἢ ἦττον, ἀφομοιώνονται και δεν τούς ἀποδίδεται ἡ πρέπουσα σημασία.

Οἰκονομική τρομοκρατία και πολιτική συνιστοῦν την ἀφετηρία τῆς ὃποιας δράσης. Το σβήσιμο ἀπό το χάρτη θεμελιωδῶν ἀνθρώπινων δικαιωμάτων, ὃπως αὐτά ἱστορικά και δικαιωματικά κατοχυρώθηκαν, ἢδη, ἀπό τον 18ο αἰῶνα μ.Χ., μετά τη Γαλλική Ἐπανάσταση και διατυπώθηκαν στη Χάρτα Θεμελιωδῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου και τοῦ Πολίτη, ὑπό το βάρος και στ’ ὂνομα ἑνός παγκοσμιοποιημένου δικτύου λειτουργίας τοῦ γίγνεσθαι [ἰδεολογικοῦ-οἰκονομικοῦ-πολιτικοῦ]που ἀκούει στ’ ὂνομα Κεφαλαιοκρατία, Καπιταλισμός ἑλληνιστί, και ἀπαντᾶ σταθερῶς και μονίμως με το Γονιδιακό «Ἒτσι» σε βαθμό που να ὑπεισέρχεται και στα καθ’αὐτά γονίδια, ἂλλωστε διαχρονικά τα ἰσχυρότερα ἐπικρατοῦν [take it or leave it…] συνιστᾶ τον πυρῆνα ἐν δυνάμει ἀσκήσεως καθεστῶτος οὐχί βίας ἀλλά τρόμου.

Τρόμος, στην ἱατρική ὁρολογία εἶναι ἡ κατάσταση-πάθηση, ὃταν τα ἂκρα, κυρίως, τρέμουν’ δεν εἶναι δηλαδή σταθερά, ἐμφανίζοντας μια ἀσταθῆ συμπεριφορά. Τώρα, στο βαθμό που ἡ συχνότητα τῆς ἐν γένει καταστάσεως παρατείνεται και διατηρεῖται, τότε ἡ παθογένεια καθίσταται μέρος τῆς πραγματικότητας, ὡσάν να ἐπρόκειτο για κάτι ἐπωφελές καίτοι παθογενῶς έπιζήμιο και έπιβλαβές.

Και πότε γίνεται ἐπικίνδυνη; Ὃταν ἐμπλέκει ἀνθρώπινες ζωές. Τότε, ὡς αἰτία και ἀποτέλεσμα και ἰδίως, ὃταν ἀναμιγνύεται με ἰδεολογικά και θρησκευτικά μορφώματα που ἀκυρώνουν τον Ἂνθρωπο και την Ἀξιακή του Ταυτότητα στην πράξη.

Ἱστορικά, ἀπό τους ποτισμένους με ὂπιο δολοφόνους, ἡ παπαροῦνα ἡ καλή, στις πεδιάδες τῆς Περσίας, οἱ πρῶτοι’ ἀπό την Ἀθῆνα ὡς τη Μῆλο, ἀπό τη Γένοβα και τη Βενετία μέχρι την Κωνσταντινούπολη, οἱ ἑπόμενοι πρῶτοι στη γαλλική Τρομοκρατία και ἀπ΄τους οἰκονομικούς δολοφόνους με τα λευκά κολάρα μέχρι και τους ἐντεταλμένους ψευδοδημοκρατικά ἐντολοδόχους πολιτικούς ἐκπροσώπους… τίνος;

Στ’ ὂνομα μιας δημοκρατικῆς εὐνομούμενης Πολιτείας.

Στην πράξη, μια ελίτ, ξανά ἡ Γαλλία στο προσκήνιο, που δεν εἶναι οὒτε δημοκρατική οὒτε εὐνομούμενη πολλῷ δε μᾶλλον Πολιτεία, διαχειρίζεται τα πράγματα.

Στην πορεία του χρόνου, ὡστόσο, ἒχει καταφέρει κι ἐπιτύχει ὂχι μόνον να ἐξοβελίσει κάθε τι δημοκρατικό, εὐνομούμενο και πολιτειακό ἀλλά και να ἐνσωματώσει ἐπιτυχῶς την ἀντίστροφη κατάσταση ὡσάν να εἶναι ἡ ἰδεατά προβαλλόμενη καίτοι πρόκειται για ἀνωμαλία.

Στη γλῶσσα τῆς Μηχανικῆς καλεῖται Reverse Engineering ἡ ἀποδόμηση και ἡ ἀντιγραφή τοῦ πρωτοτύπου μέχρι να καταστεῖ ἡ χώρα, ἡ ἐταιρεῖα, ὁ ὃμιλος ἱκανοί να το ἀναπαραγάγουν αὐτόνομα’ τουτέστιν, να μποροῦν να εἶναι, τουλάχιστον, ὡς προς το ἑκάστοτε ἀντίγραφο και τις πέριξ αὐτοῦ ἐργασίες Αὐτόνομοι, Αὐτάρκεις και μελλοντικά Αύτοδύναμοι.

Και ποιο εἶναι το ἒργο τῆς τρομοκρατίας; Κατ’ ἀρχάς δεν παράγει ἒργο, με τη φιλοσοφική διάσταση, ἑρμηνεῖα και σημασία τῆς λέξεως. Δημιουργεῖ μονάχα ἀποτελέσματα, με γνώμονα την ἀφαίρεση τοῦ τρίπτυχου αὐτάρκεια, αὐτονομία κι αὐτοδυναμία.

Ἂλλωστε, ἡ ἀφαίρεση δεν συνιστᾶ ἀπουσία, ἀφοῦ στο χῶρο δεν ὑπάρχει κενό.

Ἒτσι, ὀ.π., ἒχει οἰκοδομηθεῖ μέσα ἀπό μακραίωνη ἐμπειρία, τεχνογνωσία και βία ἓνα μοντέλο που προσφέρει ὃσα κι ὃ,τι ἡ κοινωνία δεν θέλει δεν ἐπιθυμεῖ και δεν μπορεῖ να πράξει οἰκειοθελῶς.

Μοντέλο plug ‘n play’ ἑλληνιστί, πάρε βάλε.

Κι ὃπως στο παιχνίδι, οἱ ἀντίπαλοι παῖκτες βλέπουν μόνον τα πράγματα με τις παραμετροποιήσεις που οι ἲδιοι ἐπιλέγουν, δεν βλέπουν ὃμως τη γλῶσσα, τον κώδικα και τις συνέργιες τῶν ἐπιστημονικῶν πεδίων που ‘χουν χρησιμοποιηθεῖ, ὣστε να καταστεῖ ἐφικτό το τελικό ἀποτέλεσμα.

Αὐτόκλητοι προστάτες ὃλοι ὃσοι θλίβονται οἰκτίρουν κι ὀλοφύρονται –τρίπτυχο #2, την ὢρα H+1 εἶναι αὐτοί οἰ ἲδιοι που μέχρι και την ὢρα Η+0 ἐνορχήστρωναν, σαν σε ὂπερα το σύνολο τῶν μουσικῶν ὀργάνων να ἠχοῦν σαν ἓνα.

Σε καθεστώς τρομοκρατίας δεν ὑπάρχει διγλωσσία’ δεν μπορεῖ να ὑπάρχει ἂποψη διάφορη τοῦ μηχανισμοῦ που την ἐξέθρεψε. Δεν μπορεῖ να ἀρθρωθεῖ λόγος με διακριτά διαφορετική και ξεχωριστή ὀπτική γωνία.

Καλωσορίσατε στον πιο σύγχρονο καταλυτικό –ισμό της Νέας Ἐποχῆς.

Cocktail ἐκρηκτικό, με την οὐρά τοῦ  κόκορα να καίει τα σωθικά τῶν κοινωνιῶν γεννώντας θύματα, ἀναπαραγάγοντας τον ἑαυτό της, μέχρι να ἀφαιρέσει και την τελευταῖα ἱκανή ἰκμάδα μιας κοινωνίας που τολμᾶ να σκέπτεται να συμπεριφέρεται να λειτουργεῖ και να εἶναι αὐτάρκης, αὐτόνομη κι αὐτοδύναμη.

Ἡ τρομοκρατία ὡς φαινόμενο κατάσταση ἒννοια, μᾶς ἀφορᾶ ὃλους και εἲμαστε θύματά της, ἀνεξαρτήτως κι ἀνεξαιρέτως τοῦ χωροχρονικοῦ δεσμοῦ, τοῦ «Πού» και του «Πότε».

Γίνεται χειρότερη, μάλιστα, ὃταν εἶναι τυφλή. Τυφλή, ὂχι ἐκ τοῦ μηχανισμοῦ και τοῦ κέντρου που την παρήγαγε ἀλλά μονάχα ὡς προς τα θύματα, και ὃπου ὑπάρχει ἓνας Μῦθος, ἒτσι3, κι ἐδῶ, ποτέ μα ποτέ ἡ τρομοκρατία δεν εἶναι τυφλή. Τουναντίον, με κατηγορούμενη ἰδιότητα την τύφλωση συνδέεται με το βαθύ σκοτάδι τοῦ ἀποπροσανατολισμοῦ, τοῦ βαθέος κράτους τῶν κρατούντων [ἐρήμην τῶν λαῶν, μα με τη βαθυτέρα συναίνεσί των]τῆς βαθυτάτης ὓπνωσης τῶν μαζῶν.

Τυφλός ἦταν κι ὁ Κάλχας κι ὁ Τειρεσίας κι ὁ Οἰδίπους΄ οἱ δύο πρῶτοι ἱερεῖς μάντεις –γέφυρα τῶν δύο κόσμων- γνώριζαν ἢξεραν και προφήτευαν ἀκόμα και χωρίς να βλέπουν.

Σοφοί δε προσιόντων[1] κατά τον μεγάλο Ἀλεξανδρινό, Κ.Π.Καβάφη.

Κι αὐτός ὁ τύραννος ὁ ἲδιος, ὃταν ἒμαθε τι διέπραξε ἓκων αὐτοτιμωρήθηκε, ἀσκώντας βία στον ἑαυτό του, τυφλωμένος γυρολόγος λοιδορούμενος πρόσφυγας στην Ἑλλάδα.

Και κατά την ῥῆσιν τοῦ Χριστοῦ στο ἐκ τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου, Κεφἀλαιο 14:

«ἄφετε αὐτούς· ὁδηγοί εἰσι τυφλοί τυφλῶν· τυφλός δε τυφλόν ἐάν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται».

 

Τρομοκρατία – Τρομολαγνεία – Τρομοφοβία

Τρίπτυχον τέταρτον και τελευταῖο.

Το τρίπτυχο τῆς δικῆς σου ἀνασφάλειας.

Ἀφαίρεσαι την πρόθεση. Τόσο πιο ἐλεύθερος εἶσαι. Μα, ἡ πραγματικότητα εἶναι πως ὃσο περισσότερο ἐπιλαμβάνεσαι τῆς προθέσεως τόσο ἀφαιρεῖς ἢ καλύτερα αὐτοαφαιρεῖς το τρίπτυχο #1 [αὐτἀρκεια, αὐτονομία, αὐτοδυναμία].

 

Ἡ πάγκοινη προσχώρηση τῶν συνιστωσῶν μιας κοινωνίας, στο πρότυπο τῆς ναζιστικῆς Γερμανίας, της φασιστικῆς Ἰταλίας και τῶν ὀρδῶν μελῶν του ἑκάστοτε Κομμουνιστικοῦ κόμματος ὃπου γης φανερώνουν και ἀποδεικνύουν τον ἰδεολογικό και πολιτικό φανατισμό στη μορφή τοῦ ἑκάστοτε τυχοδιωκτισμοῦ, φονταμεταλισμοῦ και πατερναλισμοῦ.

 

Να γιατί οἱ ρίζες τῆς τρομοκρατίας εἶναι βαθιές, γιατί ἀκουμποῦν στα θεμέλια κάθε συνόλου, τροφοδοτώντας και ὑποδαυλίζοντας τα μίση, τις διακρίσεις και τις διαφορές κι ὂχι την ἐξισωτική ἑνότητα τῶν μελῶν της.

Και με τα λόγια του Σαίξπηρ και το στόμα του Πολώνιου προς την Οφήλια, στον «Ἀμλετ»: «ὣστε, πρόσεχε, ὁ φόβος εἶναι ἡ ἀσφάλεια, ἡ πιο μεγάλη».

Ἐκεῖ στοχεύουν, στην καρδιά και την ἀποθάρρυνσή σου. Γιατί, σε κοινωνίες ἐξαθλιωμένων μαζῶν, ὃπου ὁ Ἰαβέρης εἶναι ὁ κανόνας μαζί και ἡ ἐξαίρεση, θύτης και ἐμφανιζόμενο θῦμα, ἡ ἑκούσια οἰκειοθελής παραχώρηση τῆς ζωῆς σου εἶναι ἡ ἀποδόμηση τῆς αὐτοκυριαρχίας σου. Το θέλεις;

[1] Θεοί μεν γαρ μελλόντων, άνθρωποι δε γιγνομένων,
σοφοί δε προσιόντων αισθάνονται.

Φιλόστρατος, Τα ες τον Τυανέα Aπολλώνιον, VΙΙΙ, 7

Οι άνθρωποι γνωρίζουν τα γινόμενα.
Τα μέλλοντα γνωρίζουν οι θεοί,
πλήρεις και μόνοι κάτοχοι πάντων των φώτων.
Εκ των μελλόντων οι σοφοί τα προσερχόμενα
αντιλαμβάνονται. Η ακοή

αυτών κάποτε εν ώραις σοβαρών σπουδών
ταράττεται. Η μυστική βοή
τούς έρχεται των πλησιαζόντων γεγονότων.
Και την προσέχουν ευλαβείς. Ενώ εις την οδόν
έξω, ουδέν ακούουν οι λαοί.

Advertisements
This entry was posted in 2016, Ασφάλεια, Διπλωματία, Διεθνής, Δικαιοσύνη, Επιστήμες, ΗΠΑ, Θρησκεία, Ιστορία, Ιούνιος, Κοινωνία, Κομμουνισμός, Πόλεμος, Παράδοση, Ποίηση, Πολιτισμός, Πολιτική, Τρομοκρατία, Υποδομές, Φιλοσοφία, Χριστιανισμός and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.