Placebo Δημοκρατία

23 02.jpg

Σκέψεις, με ἀφορμή τη σημερινή ἐπέτειο «Ἀποκαταστάσεως τῆς Δημοκρατίας» στην Ἑλλάδα, το 1974, ἂς μοῦ ἐπιτραπεῖ ἡ ἒκφραση «καραμπινάτη» ὑπόθεση χρήσης κενῶν ἀνούσιων και ἀδρανῶν σκευασμάτων, με σκοπό, ἀφ’ἑνός, ἐκ μέρους τῆς ἐξουσίας του Συστήματος τη συστημική και μαζί συστηματική ἐξαπάτηση των μαζῶν τῶν πολιτῶν κι ἀφ’ἑτέρου, την οἰκειοθελῶς ἰδιοτελῆ αὐθυποβολή τῶν συμμετεχόντων πολιτῶν στα δρώμενα τῆς πολιτικῆς και τῆς καθημερινότητος ὡς θύματα, ἐν γνώσει των, ἐν πλήρει συνειδήσει και συμπράξει…

Τι ἒχασες, το 1974 και ἑορτάζεις;

Το 36% της Κύπρου, στην ὁποῖα ὡς Ἐγγυήτρια Δύναμη, ὑπαναχώρησες ὑφαίρεσες μόνος σου Δυνάμεις ὣσπου να καταλήξουμε στην ἀπώλεια ἐθνικοῦ ἐδάφους.

Τη Δημοκρατία, πού μᾶς ἦλθε νῦκτα ἀπό το Παρίσι και τον Καναδά, καθότι οἱ γηγενεῖς και ἀκμαῖες πολιτικές δυνάμεις του τόπου «περιῆλθαν»σε ἀφάνεια. Ἃλλωστε, μέχρι και σήμερα, ἡ Λύση ἒρχεται πάντοτε ἀπ’ἒξω… Ἀπ’ Ὂθωνος και Γεωργίου ἂρξασθε, και την ἐπαύριον τοῦ Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, μέχρι και τα σημερινά funds τα ὁποῖα «καθορίζουν» την πορεῖα σου με ἀρκτικόλεξα ἀδιαφανεῖς μη ἐλέγξιμους μηχανισμούς, ὁπωσδήποτε, ἀντιδημοκρατικούς χωρίς να ὑπόκεινται σε ἒλεγχο ἢ κρίση εἰ μή μόνον ἀπό τους ἑαυτούς τους.

Την Ἐθνική σου Κυριαρχία. Ἐλεγχόμενος ὑπήκοος ὀσφυοκάμπτης γονυκλινοπετής ἀπό τους Περσικούς Πολέμους και τα Μηδικά. Ἀπλῶς, ὁ Ἐφιάλτης ἦταν ὁ πρῶτος ρίψασπις. Στην πορεῖα τοῦ χρόνου βρῆκε ὂχι ἁπλῶς μιμητές ἀλλά και «προσωπικότητες» στα ὓπατα, πάντοτε, ἀξιώματα που τόν ξεπέρασαν σε δολιότητα, ἰδιοτέλεια, συνέργια. Ἂλλωστε, εἲμαστε ὑπό κατοχή και την ἐποπτεία τοῦ Δουκάτου τοῦ Λουξεμβούργου, τοῦ Πύργου τῶν Φράγκων και τοῦ Βερολίνου. Αὐτοί ὑπαγορεύουν αὐτοί μεταφράζουν ἐμεῖς ὑπογράφουμε ὡς κυρίαρχοι. Ἐσχάτως, ὑπέγραψαν και χωρίς ἐμᾶς…

Την Ἐλευθερία σου να πράττεις και να ἐνεργεῖς ὡς σύνολο ὡς ὁμάδα, ὃπως ὑπαγορεύει στους λαούς ἡ Ἱστορία, με κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τη Γλώσσα, τη Θρησκεία, την Ἱστορία, τις Παραδόσεις και την Καταγωγή. Ηρόδοτος (Θ’ 144).

Στη θέση τους, στη θέση αὐτῶν τῶν συγκεκριμένων κριτηρίων που συνέχουν και συνιστοῦν την Ἰδέα, την Ἒννοια και την ἐγνωσμένη Ἀξία συγκρότησης ἀναπτύξεως και ἐξελίξεως τοῦ Ἒθνους με κορωνίδα το Σύνταγμα και θεσμούς πολιτειακούς και πολιτικούς που ἐπιτρέπουν την ἀπρόσκοπτη πρόοδο της κοινωνίας, ἂν νομίζεις ὃτι οἱ παραπάνω μηχανισμοί ἐργάζονται, ἢτοι παράγουν ἒργο για σένα, για την κοινωνία, ἒχασες’ καθώς δουλεύουν, ἂρα δεν παράγουν ἒργο, ἀφοῦ εἶναι δοῦλοι στα payrolls, στη μισθοδοσία τῶν χορηγοχρηματοδοτῶν τους, συνεπῶς ὀφείλουν να εἶναι, ἀντιστοίχως, και μισθαποδότες τῆς χάριτος πού τούς ἐπεδείχθη…

Οἱ ἲδιοι που ἂνοιξαν την κερκόπορτα στους Μογγόλους το 1974 εἶχαν ἐπισφραγίσει τις τῦχες τῆς Κύπρου ἀπό τη Ρώμη το 1973. Ἢξεραν τι θα γινόταν. Στο δρόμο ἒγιναν μέχρι και Πρόεδροι τῆς «Δημοκρατίας», ὑπουργοί, ἀρχηγοί Ἐπιτελείων και ο κατάλογος συνεχίζεται…

Ὃσο πιο ἰσχυρή εἶναι ἡ Δημοκρατία σε μία χώρα, τότε δεν μοιράζονται οὒτε «βαπτίζονται» με κατηγορούμενα ἰδιότητες ὃσοι τῷ ὂντι ἰδιῶτες λήζονται τη χώρα τους. Δεν δημιουργοῦν προσωποπαγῆ κόμματα φέουδα κάστρα, παίζουν στο ἓνας για ὃλους και ὂχι ἀντιστρόφως στο «ὃλοι για ἓναν» για να το μεταφέρουν ἐγκαρσίως καθέτως και ὀριζοντίως σαν να παίζουν σταυρόλεξο rebus, rebus, πραγμάτων με τους ἀνθρώπους σε ὃλα τα μήκη και τα πλάτη τῆς κοινωνίας τους…

Ἡ Ἀποκατάσταση τῆς Δημοκρατίας δεν ἒχει ἒρθει ἀκόμα. Ἀκόμα τήν περιμένουμε, ὃσο οἱ ὃροι δεν πληροῦνται. Ἂλλως, θα ἑορτάζουμε την «εἰκονική» Placebo Δημοκρατία… Placebo Δημοκρατία με ὃρους και ὁρολογία Ἀγορῶν. Ἀντίστρεψε’Ἀγορές που «χτίζουν» κατά το δοκοῦν τῶν συμφερόντων τους, εἰκονικές με αὐθυποβολή των πελατῶν-πολιτῶν «Δημοκρατίες». Placebo, σαν τα φαρμακοσκευάσματα, Δημοκρατίες… Και ὁμοίως, κατά φαντασίαν Δημοκράτες…

Κατά τα λοιπά

PD

Placebo Democracy World Wide, το νέοVirtual Reality παιχνίδι πού τα σπάει παγκοσμίως…

Placebo Δημοκρατία, Εὐχαριστῶ δεν θα πάρω.

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 2016, Ἑλλάς, Ιστορία, Ιούλιος, Κοινωνία, Πόλεμος, Παράδοση, Πολιτισμός, Πολιτική, Σαν σήμερα, Φιλοσοφία and tagged , , . Bookmark the permalink.