Διακήρυξη «Ταυτότητα» και μία Ἐξαγορά

United_States_Declaration_of_Independence

Εἶναι μερικά γεγονότα τόσο σημαίνοντα που συνιστοῦν ἀφ’ ἑαυτοῦ των ὁρόσημα και σημεῖα ἀναφορᾶς για τις ἑπόμενες γενιές. Ἓνα τέτοιο γεγονός σηματοδοτεῖ και ἡ σημερινή ἐπέτειος τῆς «Διακήρυξης τῆς Ἀνεξαρτησίας» τῶν δεκατριῶν πρώτων Πολιτειῶν των ΗΠΑ που ὂχι ἀπλῶς δεν ἀποσχίσθησαν ἀπό τη μέγγενη τοῦ τὀτε οἰονεί «αὐλάρχη» τοῦ κόσμου, Βασιλέως Γεωργίου Γ΄, ἐπιδιώκοντας την ἀνεξαρτητοποίηση και ἐν τέλει ἀνεξαρτησία ἀπό τους προγόνους τους, ἀλλά συνετέλεσαν στη διαμόρφωση, συγκρότηση και σύσταση ἑνός νέου κράτους, ἂρα μορφῆς ἐξουσίας, με ἀποκορύφωμα τη σύνταξη τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ κειμένου.

«Διακήρυξη» διαχρονική και ὑπερχρόνια μαζί, καθώς μελετώντας τη ἀνακαλύπτεις ὃτι ταιριάζει σε κάθε ἐποχή, σε ὂλα τα μήκη και τα πλάτη τοῦ κόσμου, ἀπευθύνεται σε ὂλους τους ἐλεύθερους Πολίτες με ἲσα δικαιώματα, εὑρισκόμενη μονάχα ὑποκείμενη τῆς Θείας Πρόνοιας.

Πρόκειται για ἓνα κείμενο Ταυτότητα κάθε Ἐπανάστασης, προηγηθείσης κι ἑπόμενης. Ἀρκεῖ να ἀλλάξει κάποιος τα πρόσωπα τῆς «Χωροχρονικῆς» σκηνῆς και να το ἐπικαιροποιήσει. Κι αὐτή εἶναι ἡ δύναμη τῆς Ἱστορίας ἢ ἀκόμη ἀκριβέστερα τῶν προσώπων που με τις ἐνέργειες ἢ τις παραλείψεις τους δημιουργοῦν νέες συνθῆκες, νέες στάσεις, νέα δεδομένα που ἐξελίσσοντας, βελτιώνοντας ἢ ἀνετρέποντας τα «γράφουν» Ἰστορία.

250px-Benjamin_Franklin_-_Join_or_Die

Οἱ πρῶτες ἀνεξάρτητες Πολιτεῖες με τα ἀρκτικόλεξά τους. Βενιαμίν Φραγκλίνου.

Και στη στροφή τοῦ χρόνου τοῦ 18ου αίῶνα, στις ἀπαρχές ἀκόμη τῆς Ἐπανάστασης που ἒμελλε να ἀλλάξει την πορεῖα τῆς Ἀνθρωπότητας, τῆς Βιομηχανικῆς, κατά την ἀρίθμηση 1η [ἒχοντας, πια, φτάσει στην 4η] με τις ρίζες της να βρίσκονται στη νησιωτική Ἀγγλία και τη Σκωτία, ἡ Δεσποτεία οὒτε ἢθελε οὒτε και μποροῦσε να ἀποτρέψει πια τη δημιουργία πλούτου ἒξω ἀπό τα ὂρια τῆς Δυναστικῆς Μοναρχίας.

Τι τῆς ἀπέμεινε, λοιπόν, για να συνεχίσει την ἡγεμονική συμπεριφορά της μεσουρανώντας ὡς Ἀποικιοκρατική Ὑπερδύναμη ἀφοῦ ὁ «Ἢλιος δεν ἒδυε ποτέ στα ὂριά της» ἀπό το να συμπεριφέρεται ἐξισωτικά δεσποτοδυναστικά τόσο προς τους «δικούς» της ὂσο και προς τους ξένους… Το ὀξύμωρο δε, ἐκεῖ στις ἀνατολικές ἀποικίες τῆς Βρεταννίας, ἦταν ἡ σύμπραξη τοῦ Γεωργίου με τους πρώτους προγόνους του, ἐκεῖ ἀπό την  Ἒσση τῆς Αὐτοκρατορικῆς Γερμανίας να συνδράμουν ὡς μισθοφόροι ἐναντίον τῶν ὑπηκόων του [!!!] με σκοπό την ἀπόλυτη ὐποταγή των στις ἀξιώσεις τοῦ Στέμματος πέραν τῶν ἀκτῶν τοῦ Ἀτλαντικοῦ.

Ταύτιση ἀλαζονείας, ἒπαρσης οἲησης ὃμοια και ἀπαράλλακτη με τη στιχομυθία πατέρα-ὑιοῦ, ὃπου ὁ Κρέων [τύραννος τῆς πόλεως τῶν Θηβῶν] ἀναρωτᾶται  στη θεατρική παράσταση τῆς Σοφοκλέους «Ἀντιγόνης» στον 738 στίχο «οὐ τοῦ κρατοῦντος ἡ πόλις νομίζεται;» για να λάβει την πληρωμένη ἀπάντηση του Αἲμονος «πόλις γάρ οὐκ ἒσθ᾽ ἣτις ἀνδρός ἐσθ᾽ ἑνός» σε ἓνα πρωθύστερο σχῆμα στον 737… [ἐνώπιον ἑνός ἁθηναϊκοῦ θεατρικοῦ κοινοῦ].

Μορφές και συμπεριφορές διάχυτες σε ὂλη την ἠπειρωτική Εὐρώπη, με την ἐξαίρεση λίγων Πεφωτισμένων Δεσποτῶν, που κληρονομώντας μία παράδοση κατοχῆς και ἐκμετάλλευσης γεωγραφικῶν συντεταγμένων θα κάνουν το Μέγιστο Ἀτόπημα να θεωρήσουν και τους Ἀνθρώπους ἐντός τῶν γεωγραφικῶν τους ὀρίων ὑποζύγιά των, ἀντικείμενους κι ἐκείνους στα θέσφατά των.

 

Κι ἡ Ἀπαρχή τῆς Ἀντίστασης ἒγινε, για πρώτη φορά, στην ἂλλη ἂκρη τοῦ Ἀτλαντικοῦ ἀπό ἀνθρώπους που διεκδικοῦσαν ἒνα καλύτερο μέλλον ἒξω ἀπό τις συνθῆκες και την ἐπιβολή τοῦ Βρεταννικοῦ Στέμματος.

Scene_at_the_Signing_of_the_Constitution_of_the_United_States

Howard Chandler ChristyScene at the Signing of the Constitution of the United States Σκηνή κατά την Ὑπογραφή τοῦ Συντάγματος τῶν ΗΠΑ. Ὂρθιος ὁ 1ος Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, Γεώργιος Οὐάσιγκτον.

Σε ἒνα κείμενο Ἀρχῶν οἱ Ἰδέες και οἱ Ἀξίες που ἐξυψώνουν τον Ἂνθρωπο ὡς Ὓπαρξη και ὂχι ὡς ὀντότητα διατυπώνονται με σαφήνεια πληρότητα και διαρθρώνουν μία ὀλοκληρωμένη Στάση Ζωῆς ἀπέναντι στους πολίτες της κοινωνίας μαρτυρεῖ την πνευματικότητα τῶν συγγραφέων, την Ἠθική ὡς Ἀξία, και την ἀγωνιστικότητα που ὀφείλει να διέπει τον χαρακτῆρα του Ἀνθρώπου ἂχρι τέλους, ὃλα μέρος ἑνός εὐρύτερου συνόλου μεταμορφώσεων που ἀκούει στο ὂνομα «Διαφωτισμός».

Το πρῶτο ἐπαναστατικό κείμενο – μανιφέστο των Σχέσεων μέχρι την ἐπικείμενη Γαλλική Ἑπανάσταση ὃπου μαζί με τη «Διακήρυξη τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου και τοῦ Πολίτη«, ἐκεῖ πίσω στα 1789 μεσούσης τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως, θα καταδείξει τη σπουδαιότητα τοῦ 18ου αίῶνος.  Αἰών μιας Ἐπαναστάσεως με τρεῖς διακριτούς κλάδους-πεδία.

Στην Οἰκονομία, την Ἐπιστήμη και την Τεχνολογία – Βιομηχανική Ἐπανάσταση.

Στον Πολιτισμό, τα Γράμματα και τις Τέχνες- Διαφωτισμός

Στην Κοινωνία – Κοινωνική Ἐπανάσταση.

Κοινός τόπος, με χωροχρονική ταυτότητα, πάντα και παντοῦ, ἡ Στάση.

Το οὐσιαστικότερο σημαῖνον και σημαινόμενο οὐσιαστικό μετά τη Θέση.

Γι’ αὐτό και ἡ συγκεκριμένη Διακήρυξη συνιστᾶ θεμελιῶδες κείμενο ἀρχῶν για να καταδείξει το συγχρωτισμό τῶν πτυχῶν κάθε κοινωνίας με την Ἰσότητα, την Ἰσονομία, την Ἐλευθερία, τη Δικαιοσύνη και τη δημιουργία Πλούτου να ἀποτελοῦν τους ἀκρογωνιαίους λίθους του.

Ἒκτοτε και στους δυόμιση αἰῶνες που μεσολάβησαν, τρέχοντας ἢδη τον 22ο, ἡ σειρά διαβάζεται ἀντίστροφα, ἀναιρώντας τη δομή την ἰσχύ και την ἀξία τῶν πραγμάτων. Ἀλλά, αὐτή εἶναι μία ἂλλη ἀνάγνωση που δεν θα χαλάσει οὒτε θα σκιαμαχήσει οὒτε και θα ἀμαυρώσει την 4η Ἰουλίου 1776 και τη Διακήρυξη «Ταυτότητα» τῆς Ἀνεξαρτησίας…

Στους πρωτοπόρους τοῦ Πνεύματος, στους ριζοσπάστες Πολιτικούς, στους καινοτόμους Ἐπιστήμονες John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Roger Sherman και Robert Livingston…

Declaration_of_Independence_(1819),_by_John_Trumbull

John Trumbull, 1819 «Διακήρυξη τῆς Ἀνεξαρτησίας». Ἡ ἐπίδοση τοῦ Ἐγγράφου ἀπό τους Πέντε Ἀντιπροσώπους στο Κογκρέσσο. 

Το πιο ἀνέλπιστο δῶρο, δύο τέτοια θα δοθοῦν στο νεοσύστατο κράτος, ἡ Λουιζιάνα και ἡ Ἀλάσκα, θα τού ἐπιτρέψουν να ἑδραιώσει τη θέση του στο νέο κόσμο, δημιουργώντας πλέον αὐτό, ἐξωστρεφῶς, και με μία πρωτοφανῆ σε ποικιλία μέσων, μεθόδων, τρόπων και ἐπιλογῶν τον κινητήριο μοχλό τῆς Παγκόσμιας Ἰσχύος, τῆς Οἰκονομικῆς Ὑπερδύναμης, τῆς Ἐπιστημονικῆς Τεχνολογικῆς Καινοτομίας και Ἐπιχειρηματικότητας Κέντρο, τῆς Πολιτισμικῆς Αὐτοκρατορίας, συντελεστές και παράγοντες Ἡγεμονίας που οὐδέποτε μέχρι σήμερα καμία Δύναμη, καμία Αὐτοκρατορία κανένα κράτος κατάφερε, ὀνειρεύτηκε, γεύτηκε…

Για την Ἐξαγορά τῆς Λουιζιάνα, τῶν γαλλικῶν κτήσεων ἐπί τοῦ ἀμερικανικοῦ ἐδάφους, που συμπίπτει με τη Διακήρυξη…

UnitedStatesExpansion

The Declaration of Independence

Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ


 

 

Louisiana Purchase

04-02 II.jpg

 

This entry was posted in 1776, 1803, 2017, Ἐπικαιροποίηση, Ατλαντικός, Αγγλία, Αμερική, Βόρειος Αμερική, Διπλωματία, Δικαιοσύνη, Επιστήμες, Επιστήμη, Επικαιροποίηση, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιστορία, Ιούλιος, Κοινωνία, Μεγάλη Βρετανία, Προσωπικότητες, Παράδοση and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.