Στα 70ά ἀπό τῆς ἱδρύσεως

Το ὑπό διαμόρφωση διαστημικό τηλεσκόπιο «Webb» της NASA

Στο γίγνεσθαι ἡ ἒννοια τῆς γενέσεως ἢ και τῆς δημιουργίας συνεπάγεται ἀφ΄ἑνός μία διαδικασία, με διάρκεια, ὣσπου και για να και ὣστε, μαζί, τελεσφορώντας να ὁλοκληρωθεῖ με πληρότητα και με ποιοτικά διακριτά χαρακτηριστικά το ἀποτέλεσμά της. Ἒτσι, κάθε γένεση ἐνέχει, κατά βάση, δύο κύρια γνωρίσματα’ τῆς ποιότητας και τῆς ποσότητας. Με την τελευταῖα, μάλιστα, να συνιστᾶ ἀφ’ ἑαυτῆς πέραν ἀπό ἀριθμητικό και, ἐνίοτε, ποιοτικό ἲδιον. Ὡστόσο, στη σύζευξη αὐτή πρωτεύοντα ρόλο [φαίνεται να] ἒχει ἡ ποιότητα. Ἂλλωστε, ἐκείνη εἶναι που «φέρει» στο γραμμοκώδικα τής ὃποιας γενέσεως και τα ἀνάλογα γονιδιακά φορτία.

Με αὐτήν τη λογική, ἐργάζεται σύσσωμη, τω πνεύματι, ἡ ἐπιστημονική κοινότητα για να ὁλοκληρώσει την κατασκευή τοῦ τηλεσκοπίου «Webb» πού θα διαδεχθεῖ, ὡς γένεση, το ἀπερχόμενο διαστημικό κάτοπτρο «Hubble», για να «δοῦμε» ὡς Ἂνθρωποι, πραγματώνοντας την ἀριστοτελική περί περιεργείας ρήση για τη φύση μας τί μάς περιβάλλει κοιτώντας στα βάθη τού Σύμπαντος με μία ματιά που θα κοντεύει στα περίπου 14 δισ. χρόνια στο παρελθόν, ὣστε να ἀποκρυπτογραφήσουμε πληρέστερα την εἰκόνα τοῦ Ἀνθρώπου μέσα στο χωροχρονικό Σύμπαν.

Kibo 15 02

Το ἰαπωνικό ἐργαστήριο «Kibo» συνδεδεμένο με τον ΔΔΣ.

Αὐτή, ὃμως, εἶναι μία εἰκόνα ἑλκυστικά δελεαστική. Ὃπως ἡ ἲδια συμβαίνει στα 270 km πάνω ἀπ’ τα κεφάλιά μας στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Εἰκόνα ἐξωραϊσμένη ἐξιδανικευμένη, μα πάνω ἀπ’ ὃλα, πραγματική. Οὐδόλως ἀληθοφανής οὒτε και προϊόν ἐπεξεργασίας ἢ και παραποίησης τῆς πραγματικότητας.

Μα, στα 270 km νοτιότερα και μόλις μια ἀνάσα ἀπ’ τη γειτονιά μας, ἐκεῖ, στη λεκάνη τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, ἡ σημερινή [ὃπως και ἡ χθεσινή] εἰκόνα ἀπεκδύεται ὃλων τῶν παραπάνω γνωρισμάτων κρατώντας το κατά τ’ ἂλλα πραγματικό πρόσωπό της. Πού δεν εἶναι ἂλλο ἀπό ἐκεῖνο τῆς γενέσεως. Και με τον πεζό χαρακτήρα, για να δηλώσει ὂχι μόνον το πεζόν τῆς ζωής ἀλλά, και ἰδιαιτέρως, την πεζότητα τοῦ χαρακτῆρα τῶν ἀνθρώπων που σκιαγραφοῦν την πραγματικότητα.

Μία περιοχή που ὑπήρχε ἀπό ἀρχαιοτάτων ἑτῶν, για να «γεννηθεῖ» ξανά, ἒπειτα ἀπό αἰῶνες, 20 τον ἀριθμό. Ἐκεῖ, ὃπου συν-ὑπῆρχαν Ἰουδαῖοι (με το φώνημα -ε, δηλώνονται ἀκόμη και σήμερα ὃλοι ὂσοι δεν ἒχουν φόβο [Θεοῦ]) και οἱ Φιλισταῖοι, τοῦ Μίνω ἐκ τῆς Κρήτης ἂποικοι, οἱ μετέπειτα Παλαιστίνιοι. Μέχρι και το 70 μ.Χ., ὃταν και ὁ Ρωμαῖος Τίτος, μία περίπου γενιά μετά τη Σταύρωση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπό τούς ἑβραίους τῆς Ἰουδαίας τούς εξόρισε ἀπό τη γῆ τῆς ἐπαγγελίας των. Και θα τούς ξαναφέρει, σαν χθες, ἡ ἱστορία να ἀναγορεύονται σε κράτος, το κράτος τοῦ Ἰσραήλ, στις 14 Μαΐου 1948, ἀπό τον ἱδρυτή τοῦ σύγχρονου κράτους τῶν ἑβραίων τοῦ Ἰσραήλ, τον Μπεν Γκουριόν, με τη σύμπραξη και τη σύμφωνη γνώμη τῆς Μεγάλης Βρετανίας, τῶν ΗΠΑ και τῆς Σοβιετικῆς Ἓνωσης, την ἐπαύριον τοῦ Β’ Π.Π., ἢτοι, 1930 χρόνια μετά την ἐκδίωξη, την ἐξορία και την ἀνά τις ἠπείρους, κυρίως, Εὐρώπη και Ἀνατολική Ἀφρική, διασπορά τους. Μία γένεση, δημιούργημα που κυοφορεῖτο, ἢδη, ἀπό την ἀγγλική ἐξωτερική πολιτική ἀπό τα μέσα, κιόλας, τοῦ Α’ Π.Π. (1916), με γραπτή ἐπιστολή-δέσμευση τοῦ τότε Ἂγγλου ὙπἘξ. στον ὑπ’ ἀριθμόν ἓνα τραπεζίτη τῆς Εὐρώπης, και ὁσονούπω και τῶν ΗΠΑ, Ροτσάιλντ για την ὑπό σύσταση ἀλλαγή συνόρων στη Μέση Ανατολή. Και ἀφ’οὗ μετέπεισαν τους ὁμόδοξους τῶν Ὀθωμανῶν Παλαιστινίους, Ἰορδανούς και Ἂραβες [οἱ Σύριοι ἀνῆκαν στο προτεκτοράτο δικαιοδοσίας τῆς Γαλλίας] να συνεργαστοῦν συμπράττοντας στην ἐκδίωξη τῶν Τούρκων, το 1917, και ὑποσχόμενοι τη διανομή τῆς γῆς στους γηγενεῖς πληθυσμούς, ἀκολουθώντας την ἐκ τῶν πραγμάτων προσφιλῆ τακτική στρατηγικοῦ χαρακτῆρα «διαίρει και βασίλευε» «φύτρωσαν» το 1948 ἓνα καινούργιο κράτος στην [ἀπό τότε] πολύπαθη Μέση Ανατολή.

Στα 70ά ἀπό ἱδρύσεώς του και την τεχνητή «γένεση» ἑνός κράτους για ἓναν ἂπατρι λαό, το κράτος τοῦ Ἰσραήλ πέτυχε ὂχι ἀπλά να ἑδραιώσει τη θέση του, με τον πρῶτο Ἀραβοϊσραηλινό Πόλεμο που ἀκολούθησε, κιόλας μόλις την ἐπαύριον τῆς κηρύξεως ἱδρύσεώς του, δηλαδή σαν σήμερα, [15 Μαΐου 1948] ἀπέναντι στις συνασπισμένες, πολυαριθμότερες ἀλλά ἀσθενέστερες ἀραβικές δυνάμεις, μα κατοχύρωσε νέα ἐδάφη στρατηγικῆς ἀξίας με τις πολεμικές ἀναμετρήσεις τοῦ «Πολέμου τῶν Ἓξι Ἡμερῶν» [ὃπως ἒμεινε στην Ἱστορία] το 1967 και του Γιομ-Κιπούρ, το 1973, ἀναδεικνύοντας τη θέληση, το σθένος και τη δύναμη τού λαού του να ἀντισταθεῖ ἀπέναντι στην ἀναποτελεσματική ἐπίθεση τῶν ἀράβων ἐναντίον του και να καταλάβει, σε διαδοχικές φάσεις, και την ἱερή πόλη τῶν Ἱεροσολύμων.

 

Συνιστᾶ, τη ἐξαιρέσει τῆς Ε.Ε., τη μοναδικά οὐσιαστική Δημοκρατία ἀπό τις ἀκτές τοῦ Ἀτλαντικού μέχρι και τις ἀκτές τοῦ Ἰνδικοῦ Ὠκεανοῦ. Ἀποτελεῖ την πιο προηγμένη χώρα σε βιοτικό και Ποιότητας Ζωῆς ἐπίπεδο, με ἐπενδύσεις στους τομεῖς τῆς Ἐπιστήμης, τῆς Τεχνολογίας και τῆς Ἀσφάλειας που ὁραματίζονται βαθιά [σ]το μέλλον. Ὀργανωμένοι σε κοινότητες ἀναπτύσσοντας αἰσθήματα ἀλληλεγγύης, κιόλας ἀπό τα κιμπούτζ, συνεργάζονται ὣστε να μπορέσουν να ἐπιβιώσουν περικυκλωμένοι από 250.000.000 Ἂραβες, ἀκόμη κι αν κυκλοφοροῶν ἐξοπλισμένοι με αὐτόματα και σανδάλια. Ἐπιπλέον, ἀποτελοῦν και τη μόνη πυρηνική δύναμη ὃλης τῆς Μεσογείου και τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Κι ἀκόμα κι ἂν τούς λείπει, ὡς μορφολογία, το στρατηγικό βάθος ἡ ὑποστήριξη τῶν ΗΠΑ, τῆς Ε.Ε., τῆς Ρωσσίας ἀκόμα και τῶν φίλα προσκείμενων ἀραβικῶν κυβερνήσεων λειτουργοῶν ὡς ἀντιστάθμισμα και, δή, γενναῖο ἀπέναντι στους πολυαριθμότερους γείτονές τους. Κι ὃταν, μάλιστα, στην ἐξώπορτά τους βρίσκονται τα ὑπό ἐξόρυξη και ἐκμετάλλευση κοιτάσματα φυσικοῦ ἀερίου και ὑδρογονανθράκων, ἒ τότε, το παρόν εἶναι πιο δυναμικό ἐνῶ το μέλλον φαντάζει, σχεδόν, συναρπαστικό.

20140125_wom978366418_07-01-gaseasternmedpipeline1ydrogonanthrakes-02

Στην ἀνάγνωση, ὡστόσο, τῆς ἱστορίας ὑπάρχουν κι ἐκεῖνες οἱ μαῦρες σελίδες ἑνός ἒθνους που ὃσο κι ἂν θέλει να τις ξεφορτωθεῖ ἢ και να τις ξεχάσει [κι ἂν θέλει να το πράξει] πάντοτε θα εἶναι ἐκεῖ, για να τού θυμίζουν το αἱματοκύλισμα τοῦ λαοῦ τῶν Παλαιστινίων, την ὑφαρπαγή τη βίαιη τῆς γῆς των, την ὠμή και ἀπροκάλυπτη βαναυσότητα που ἀγγίζει την κτηνωδία, με την ὁποῖα ἀντιμετωπίζουν κάθε Παλαιστίνιο, ἀνεξαρτήτως ἡλικίας, φύλου [βλέπετε, ἐδῶ, δεν χωράει ο «ρατσισμός», ἀφ’οὗ, ἐδῶ, και διδάσκεται και ἀσκεῖται και τελειοποιεῖται], τις σφαγές το 1982 στα στρατόπεδα προσφύγων στο Λίβανο της Σάμπρα και της Σατίλα, την χειρουργικῆς ἀκρίβειας ἐπίθεση στο Οσιράκ τοῦ Ἰράν, την χυδαία συμπεριφορά τῶν Ἀρχῶν και τῶν πολιτῶν ἀπέναντι στο παλαίφατο Πατριαρχεῖο τῶν Ἱεροσολύμων και την Ἁγιοταφική Ἀδελφότητα τῶν Ἑλλήνων Ὀρθόδοξων μοναχῶν στα ἱερά προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς.

ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ

Το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, στον πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως στα Ἱεροσόλυμα.

Και μαζί στον καθολικό ξεσηκωμό τοῦ λαοῦ τῶν Παλαιστινίων με τις ἱστορικές πια ἐξεγέρσεις των, Ιντιφάντα, σαν και τη σύγχρονή μας, ἡ τέταρτη στον ἀριθμό. Για να βρεθοῦν οἱ Παλαιστίνιοι, με τη σειρά τους, ἀντιμέτωποι με την πιο καλοδουλεμένη πολεμική μηχανή, ἀπέναντι στους μαέστρους τῶν ψυχολογικῶν ἐπιχειρήσεων μαζί και τῶν μαύρων, με το πιο ἐκτεταμένο δίκτυο παρακολουθήσεων και κατά και ἀντικατασκοπίας μαζί. Ἀπέναντι στον πιο ὀργανωμένο ὃμιλο-ὀμάδα τραπεζικοῦ οἰκονομικοῦ και χρηματοπιστωτικοῦ χαρακτῆρα και δικτύων ἐπικοινωνιῶν, ἐνημέρωσης και ψυχαγωγίας στον κόσμο. Ἀπέναντι σε μία συνέργια ἐπιχειρηματιῶν, ἑταιριῶν, ὁμίλων, συνεταιρισμῶν, κρατῶν, συμμαχιῶν και συνασπισμῶν πού ἀπεργάζονται προς ὂφελός του. Μα δεν εἶναι μόνον ὁ ὃποιος ἀριθμός τῶν νεκρῶν που τρομάζει ὃσο ἡ ἰδιότητά τους’ Ἂμαχοι.

Και φτωχοί και ἀδύνατοι και μόνοι. Ἀλλά, ὂχι ἀδύναμοι. Καθώς συγκλονίζει ἡ εἰκόνα [με τη δύναμη που κουβαλάει] τού ἀνάπηρου Παλαιστίνιου πού μαχεται, με την ἀντιστροφή τῶν ὃρων, ὡς ἂλλος Δαβίδ τον Γολιάθ με μία σφεντόνα.

Μα η γένεση ἒχει ἀποφασιστεῖ ἀπό πριν ὡς διαδικασία κι ἐξαγγελία ἀναγνωρίσεως τῶν Ἱεροσολύμων ὡς πρωτεύουσας τοῦ κράτους τοῦ Ισραήλ ἀπό τον 45ο Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ. Και ὑλοποιεῖται ὡς πτυχή τῆς κύησης ἀπό την κόρη του, Ἰβάνκα, και τον ἑβραϊκῆς καταγωγῆς γαμπρό του, με την ἳδρυση τῆς πρεσβείας τῆν ΗΠΑ, στα Ἱεροσόλυμα. Ἀπό κοντά κι ἀπό προχθές και το μόρφωμα-ἐξάμβλωμα της EBU, λέγε με Eurovision προσέτρεξε να συνεισφέρει χεῖρα βοηθείας ὡς περιτρεχάμενη πόρνη συνδράμοντας τη φιλοδοξία τῶν ἑβραίων τοῦ Ἰσραήλ για την καθολική και για ἂλλη μια φορά de facto ἀναγνώριση ἐκ τῶν τετελεσμένων τοῦ ἀποτελέσματος τῶν Ἱεροσολύμων ὡς πρωτεύουσας τοῦ κράτους των.

Και να σκεφτεί κανείς ὃτι, ἐκεί, πίσω ἀπό 70 χρόνια, ὃταν εἰσῆλθε προς ψήφιση στον, μόλις νεοϊδρυθέντα στη Νέα Υόρκη, ΟΗΕ ἡ Ἐλλάς εἶχε καταψηφίσει την ἀναγνώριση τοῦ νέου μορφώματος-κράτους.

Στα 70ά από ιδρύσεώς του…Αιδώς Αργείοι.

Ἡ εἰδοποιός διαφορά ἀνάμεσα στα Οὐράνια, τα γήινα και τα καταχθόνια, ἡ ἀπόδοσις τῆς γραφῆς με μικρά ἢ κεφαλαῖα γράμματα, στις ἒννοιες

Εἰκόνα, Ἂνθρωπος, Γένεσις.

 

Ἀθῆνα, 15 05 2018.

 

Advertisements
This entry was posted in 2018, Ἁφρική, Ἐπικαιροποίηση, Ἰσραήλ, Ὀρθοδοξία, Ὑποδομές, Έρευνα, Ασφάλεια, Α΄ Π.Π., Ατλαντικός, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Διπλωματία, Διαδίκτυο, Επιστήμες, Επιστήμη, Ευρώπη, ΗΠΑ, Θρησκεία, Ισραήλ, Ιστορία, Μάιος, Μέση Ανατολή, Προσωπικότητες, Πόλεμος, Παράδοση, Παιδεία, Παλαιστίνη, Παλαιστίνιοι, Πληροφορική, Πολιτισμός, Πολιτική, Ρωσσία, Συρία, Σύμβολα, Σώματα Ασφαλείας, Σήμερα, Σαν σήμερα, Τρομοκρατία, Τεχνολογία, Χριστιανισμός and tagged , , , . Bookmark the permalink.