Φάλαγξ

Στην ἱστορική διαδρομή τοῦ Χρόνου, ὃροι ἒρχονται και παρέρχονται με πολυσήμαντο σημασία, ἀνάλογη τῶν προσδιορισμῶν που τούς ἀποδίδονται, βάσει τῶν ἀναγκῶν τῶν ἐπιθυμιῶν ἢ και τῶν καταστάσεων και συνθηκῶν κάθε ἐποχῆς.

ermis

Ὁ Ἑρμῆς τῆς Ἂνδρου.                         Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο Ἂνδρου

Ἒτσι, και ὁ μικρός θεός, ὁ ἀγγελιαφόρος τῶν θεῶν, σημαιοφόρος τοῦ Λόγου και προστάτης τοῦ Ἐμπορίου και τῶν κλεπτῶν, Ἑρμῆς, θα δώσει τ’ ὂνομά του, στην ἐξελικτική ἐπί τοῦ χρόνου σημασία, τῆς σημασίας τοῦ λήμματος “Φάλαγξ”.

Με πολλαπλές, συνεπῶς, ἑρμηνεῖες ἐμφανίζεται στο πέρασμα τοῦ χρόνου:

Ἀρχική σημασία, ἡ ἀπό ὁμηρικών ἐπῶν γραμμή και παράταξη μάχης.

Μετέπειτα, δηλώνοντας το κύριο σῶμα τῶν βαρέως ὁπλισμένων παρατετεταγμένων στρατευμάτων ἐν ἀντιθέσει προς τους ψιλά ἐξαρτυμένους ἂνδρες, περιέγραφε ὂχι μόνον το βάθος τῆς παρατάξεως ἀλλά και τη θέση της, ὡς προς το κέντρο τοῦ πεδίου μάχης.

Για να εξελιχθεῖ στην ἑπόμενη ἒννοια αὐτή τοῦ χώρου συγκεντρώσεως και συγκερασμοῦ τῶν φίλιων δυνάμεων, ἐπισημαίνοντας το στρατόπεδο.

Ἢ και ἀκόμη, τους ξύλινους κυλίνδρους μεταξύ βαρῶν.

Και, τέλος, σημειώνοντας το ἂκαμπτο ὀστό μεταξύ δύο ἁρμῶν εἲτε και τῶν δακτύλων τῶν ἂκρων.

21

Προϊόντος, μάλιστα, τοῦ χρόνου ἡ λέξη θα λάβει πληρέστερη σημασία με τον Μέγιστο τῶν Ἑλλήνων, τον ΜεγΑλέξανδρο, ὃταν και με τη “Σάρισσα” θα ἀναδείξει σε τρεῖς ἠπείρους την οἰκουμενικότητα, το δυναμισμό και την ὑπεροχή τῆς Μακεδονικῆς φάλαγγος στο πεδίο της μάχης.

 

Ἡ ἀξία τοῦ ὃπλου θα καταδειχθεῖ ἀκόμη και στον 21ο αἰῶνα, καθώς θα ἀποτελέσει το τελευταῖο και πιο φονικά ἀποτελεσματικό ὃπλο-σημείου ἂμυνας ἑνός πολεμικοῦ πλοίου, ἀποτελώντας την πιο ἀξιόπιστη ἀσπίδα, τοῦ δυτικοῦ ὁπλοστασίου, προστασίας ἐναντίον κατευθυνόμενων βλημάτων ἀκόμη και σ’ἓνα κορεσμένο περιβάλλον ἀπειλῶν ἀέρος και ἐπιφανείας στο πεδίο τῆς μάχης. Στην πιο ἐκσυγχρονισμένη και τελευταῖα ἒκδοσή του ἡ ἀντικατάσταση τοῦ πυροβόλου με πυραύλους καταδεικνύει την προσαρμοστικότητά του, την εὐελιξία και την ἀντοχή του, ὃ,τι δηλαδή συνιστᾶ, διαχρονικά, ἓνα κλασσικό ὃπλο.

Phalanx close-in weapon system (CIWS)

SeaRAM – Phalanx

Πολιτικά, στην παγκόσμια Ἱστορία, σημεῖο ἀναφορᾶς θα ἀποτελέσει ὁ Ἱσπανικός Ἐμφύλιος Πόλεμος, ὃπου, το 1936, μεσούντων τῶν ἐχθροπραξιῶν και κατά τη διάρκεια πολιορκίας τῆς Μαδρίτης ἀπό τις τέσσερεις φάλαγγες τῶν ἐθνικιστικῶν δυνάμεων τοῦ στρατηγοῦ Ἐμίλ Μολα, θα χρησιμοποιηθεῖ μαζί με τον ἐπιθετικό, ἀριθμητικά, προσδιορισμό τοῦ πέντε ὡς «πέμπτη φάλαγγα», για να δηλώσει την προσέγγιση, την προπαγάνδα, τη φαλκίδευση, την ὑπονόμευση ὡς και την ἐχθρότητα τοῦ ἐσωτερικοῦ μετώπου ἐπ’ ωφελεία τῶν ἐθνικοφασιστικῶν δυνάμεων τοῦ Φράνκο ὣστε να πέσει ἡ Μαδρίτη ἀπό μέσα και δή ἀπό τη στάση αὑτῆς τής πέμπτης φάλαγγος.

no-pasarán.jpg

Ἐρχόμενοι, τώρα, στα καθ’ ἡμᾶς και τη νεώτερη και σύγχρονη πολιτική σκηνή, ὁ μηχανισμός πού συνιστά το κράτος και μαζί και τις παραφυάδες τοῦ παρακράτους ἂλλος δεν εἶναι παρά μία ληστρική συμμορία πεμπτοφαλαγγιτῶν που σκοπό ἒχουν ἀσκώντας ἐξουσία και παραλλάσσοντας, κατά το δοκοῦν, [κι ἂν τω ὂντι δοκοῦν] τη δομική ἒννοια τῆς Ταυτότητος, να ἐλέγχουν προς ἲδιον ὂφελος [τόσο τῶν ἐμφανῶν ὃσο και πολύ περισσότερο τῶν ἀφανῶν προσώπων ποὐ ἀσκοῦν ἐξουσία] κάθετα ὁριζόντια κι ἐγκάρσια τήν κοινωνία και τούς πόρους αὐτῆς. Ἒτσι, μάς προέκυψε ἡ Κύπρος δύο φορές το 1915 και μισό αἰῶνα, ἀργότερα, το 1965 με εὐτελεῖς χειρισμούς ἐνδοτισμοῦ, ὑποχωρητικότητος, μαλθακότητος και ἀσεβοῦς ἰδιωτείας, με τη γνωστή κατάληξή της, την Κυπριακή Τραγωδία, το 1974.

Ἒτσι, ἒλαβε χώρα και ἡ κατάρρευση τοῦ μετώπου στη Μικρά Ἀσία, κατά τις ἐπιχειρήσεις τῶν ἑτῶν 1919-1921, για να ἀκολουθήσει ἡ πιο ἠχηρή, για τον 20ο αίῶνα, καταστροφή τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπό τις προαιώνια πατρογονικές ἑστίες του.

Το αὐτό συνέβη και συμβαίνει συστημικά και συστηματικά με την προϊοῦσα κατάσταση τῆς χώρας σε οἰκονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό ἐπίπεδο. Μαζί, δεν θα μποροῦσε να λείψει ἀπό το κάδρο και ἡ προβολή αὐτῆς τῆς ἀνοίκειας, χαμερποῦς κι εὐτελοῦς εἰκόνας ἀκόμη και σε διεθνές ἐπίπεδο.

Ἀνυπόληπτη, ἐπαιτοῦσα, μικρόνοη και μικροπρεπής, κούφια ἐπιχαίρει για την ὑποτελῆ doggie style στα τέσσερα [ἑλληνιστί] δόλια λιπόψυχη ἐφιαλτική στάση της ἀπέναντι στο παρόν και το χείριστον, δη, ἀπέναντι στο μέλλον, διαγράφοντας το «παρελθόν» της χώρας ἀλλά ὂχι και τοῦ χώρου. Τοῦ χώρου τῆς «κομμουνιστικῆς» ἰδεοφρενοληψίας. Γιατί σε αὐτό εἶναι πιστοί ὡς έξουσία. Ὃπως και οἱ προηγούμενοι «σύντροφοι» που με τις Διεθνεῖς ξεπουλοῦσαν τη Μακεδονία, κοντά ἓναν αἰῶνα τώρα, ὑποτασσόμενοι στα ρωσσικά φιλοσλαβικά κίνητρα και τα ἑβραιομασωνικά χρηματοδοτοχορηγούμενα σχέδια για τον διαμελισμό τῆς Ἑλλάδος και τη συγκρότηση ἀνεξάρτητων δορυφόρων κρατιδίων στη Μακεδονία και τη Θράκη. Τούς ἀρκοῦσε μονάχα ὃτι θα ἦταν ἐργάτες στο μῦλο τῆς Μόσχας και του «πατερούλη» Ἰωσήφ.

Μόνον με στάση ἑταίρας και του γείτονος «Χότζα» θα μποροῦσε να χαρακτηρισθεῖ ἡ πρόσφατη και τελευταῖα και ἀκόμη πιο τελευταῖα ἀπόπειρα ὀνοματοδοσίας ἐμπεριέχουσα τον ὃρο Μακεδονία ὡς «Μακεδονία τοῦ Ἲλιντεν» ἢ και τοῦ «Βορρᾶ». Και ἂιντε, για ακόμα μία φορά να ξανανοίγουμε τα συρτάρια για να ἀνασύρουμε ἓναν ὂρο κατάλοιπο τοῦ παρελθόντος τῶν ἐχθρῶν μας, ὃταν και ἐπιχειροῦσαν τον προηγούμενο αἰῶνα να βρέξουν τα πόδια τους στο Αἰγαῖο και ὃταν [μάς] πηδᾶνε ἀπό ὃρο σε ὃρο για να βροῦν, τελικῶς, ὃ,τι και αὐτόν που τους βολεύει για να πραγματώσουν τις δικές τους ἐπιλογές στο χῶρο τῆς Βαλκανικῆς. Γιατί αὐτούς πού τούς βολεύουν τούς ἒχουν βρεῖ και τούς ἀξιοποιοῦν, ἢδη.

Golden_larnax_and_wreath_of_Philip_II_of_Macedon_at_the_Vergina_museum

Ἡ χρυσή λάρναξ με το χρυσό στεφάνι τοῦ βασιλέως Φιλίππου Β΄, στο Μουσείο τῆς Βεργίνας, Βέροια.

Ἓνα εἶναι βέβαιο’ Δεν θα προλάβουν οὒτε και να ὑπογράψουν οὒτε και να ἡρωοποιηθοῦν με την ὃποια ἀνθελληνική ὀνοματοδοσία τοῦ θνησιγενοῦς κρατιδίου τῆς πΓΔΜ. Και ἀπό κλέπτης περιμένοντας να κατέβει ἀπό τον Ὂλυμπο τῆς Μακεδονίας τον Λόγιο και Κερδῶο Ἑρμῆ, με το δεκαεξάκτινο ἀστέρι τοῦ Ἣλιου τῆς Βεργίνας και με ὃπλο μας τη Μακεδονική Φάλαγγα μαζί και τις Καρυάτιδες, τις Σφῖγγες και τον Λέοντα τῆς Ἀμφιπόλεως, τις Αἰγές, την Πέλλα, το Δῖον και τη Θεσσαλονίκη να φωτίζουν την ἑλληνικότητά της.

22 3

Σφῖγγες, στην εἲσοδο τοῦ ταφικοῦ μνημείου

22 5

Ἡ μία ἀπό τις δύο Καρυάτιδες ἐντός τοῦ Τύμβου Καστά στην Ἀμφίπολη

22 8

Ὁ Λέων τῆς Ἀμφιπόλεως

 

Ἀθῆνα, 30 05 2018.

 

 

This entry was posted in 2018, Κατηγοριοποίηση and tagged , , , , . Bookmark the permalink.