ETOPS

ETOPS-flights-ENG

Στην Ἱστορία τῆς Ἀεροπλοΐας που ἀνέτειλε, πέρα ἀπό τον μῦθο τοῦ Δαίδαλου και τοῦ Ἲκαρου και πέρα ἀπό τις ὑψηλές δημιουργίες τοῦ Ἀρχύτα τοῦ Ταραντινοῦ ἀπό την ἀποικία μας στη Σικελία τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος, με την πρώτη πτήση τῶν ἀδελφῶν Ράιτ, ἐκεῖ πίσω, στις 17 Δεκεμβρίου 1903 ὁ ἂνθρωπος κατάφερε να ἐπεκτείνει δειλά δειλά τα ὃριά του μαζί και τον ὁρίζοντά του. Μάλιστα, μαζί με την Ἐπιστήμη τῶν Μαθηματικῶν και τῆς Πληροφορικῆς, ἡ Τέχνη, πρωτίστως, και ἡ Ἐπιστήμη/Τεχνική, ἀκολούθως, τῆς Ἀεροναυπηγικῆς συνετέλεσαν ὃπως και ἐξακολουθοῦν να προσφέρουν τα μέγιστα στο Φαινόμενο τῆς Παγκοσμιοποιήσεως, καθώς ἐπιτυγχάνουν διαρκῶς τη σμίκρυνση τῶν ἀποστάσεων, ἀκόμη κι ἂν το πεδίο ἐφαρμογῆς των ἒχει να παρουσιάσει νέα κεφάλαια, σχολές, ἰδέες, σκέψεις που διευρύνουν αὐτόν καθ’αὑτόν τον ὁρίζοντα και τῶν πεδίων και των ἐνδιαφερόντων και τῶν ἐφαρμογῶν τους.

Εἶναι μία συνεχής κίνηση, που ἀκόμη και ἡ πιο μικρή συνεισφορά δεν περνᾶ ἀπαρατήρητη οὒτε κι άστόχαστη. Και οἱ σταθμοί της, θα περιορίσω ἐδῶ τα ὃρια στην Τέχνη και την Ἐπιστήμη τῆς Ἀεροναυπηγικῆς, ἀκόμη κι ἂν δείχνουν ἀμέτρητοι δεν παύει παρά να εἶναι στοιχεῖα μετρήσιμα, στοιχειοθετημένα, ἀποδεδειγμένα στη θεωρία κι ἐφηρμοσμένα στην πράξη, ὣστε να ἀποτελοῦν σημεῖα ἀναφορᾶς στην ἐξελικτική της πορεῖα.

Κι ἐπειδή συνιστᾶ ὡς Ἐπιστήμη ἓνα σύστημα, πρέπει να τῆς ἀναγνωριθεῖ ἡ συμμετοχή κι ἂλλων ὑποσυστημάτων που με τη σειρά τους τη συναρμογή τη συνάφειά τους συνιστοῦν, κάθε φορά, ἓνα ὃλον, στην πληρότητά του καθ’ὃλον. Τουτέστιν, ἀκόμη κι ἂν ἒχουμε ἓνα σύστημα, ἀφ’ἑαυτοῦ συνιστᾶ ἓνα ὃλον που με τη σειρά του ἀποτελεῖ μέρος ἑνός ἀκόμη πιο διευρυμένου τμήματος [ὑποσυστήματος/ὑποσυνόλου] κοκ, μέχρις ὃτου να ἑστιάσει κάποιος στην εἰκόνα που τον ἐνδιαφέρει, ἐνῶ ἡ μεγαλύτερη εἰκόνα εἶναι πάντα ἐκεῖ σαν τους ὁρίζοντες’ ἀνοιχτή, προσπελάσιμη, ἐπεκτάσιμη.

Φανταστεῖτε το χωράφι στην Πολιτεῖα τῆς Βόρειας Καρολίνας, στο Κίτι Χωκ, ὃπου οἱ ἀδελφοί Ράιτ ἒγραψαν Ἱστορία. Και φέρτε στη σκέψη σας στον πιο κοντινό διεθνῆ ἀερολιμένα. Ἡ εἰκόνα, ξέρω, εἶναι χαοτική. Σκεφτεῖτε την ὑποδομή που μεταχειρίστηκαν τα δύο ἀδέλφια και νοερῶς περιηγηθεῖτε σε ἀνηχοϊκούς θαλάμους σε μοντέλα τρισδιάστατα σε Η/Υ, πριν περάσουν κἂν στο χαρτί και σε σήραγγες δοκιμῶν και σε ὁλόκληρη τη διαδικασία ἐκπονήσεως ἑνός νέου ἀεροπλάνου ἀπό πεδία, ἐπιστῆμες, τέχνες και τεχνικές που δεν σχετίζονται οὐδόλως με το ἀεροπορικό προϊόν και ἀντικείμενο π.χ. ἀναλυτές, οίκονομολόγοι, σχεδιαστές ἐσωτερικῶν χώρων, φανοποιεῖα, βαφεῖς κ.λπ.

Ἂς περάσουμε, ἀφίνοντας κατά μέρος το κύριο ἀντικείμενο τοῦ παρόντος πονήματος, το ἀεροπλάνο, στις ἐπίγειες ὑποδομές ὑποστήριξης μιας πτήσεως. Τῆς μεταβάσεως, δηλαδή, ἀπό το σημεῖο Α στο σημεῖο Β. Τι μετράει, ἐδῶ; Ἡ πρόσβαση ἡ ἂνεση ἡ ταχύτητα κι ἡ ἀσφάλεια. Ὃλων τῶν ἐμπλεκόμενων μελῶν που συνιστώντας κάθε ἓνα, καθ’ἑαυτόν, ἓνα ὃλον  συναρμοσμένα συγκροτοῦν το καθ’ὃλον. Ἑστιάζοντας στον ἀερολιμένα ἐνυπάρχουν ταυτόχρονα δραστηριότητες που ἃπτονται τοῦ ἀεροναυτιλιακοῦ και μη πεδίου. Ἐφαρμόζοντας, συνεπῶς, την ἀρχή αὐτή, πόσες ἀεροπορικές ἐταιρεῖες ἀξιοποιοῦν τον συγκεκριμένο προορισμό; Με πόσα δρομολόγια και μαζί άπό και προς ποιους προορισμούς; Τακτικές ἢ και ἒκτακτες πτήσεις και δρομολόγια. Πόσα slots καταλαμβάνουν για τα ἀεροπλάνα τους; Πόσες ἀποπροσγειώσεις ἀντέχει ὁ ἀερολιμένας ἀνά λεπτό μέχρι και ἐτησίως;

Στο ἀεροναυτιλιακό πεδίο τῶν δραστηριοτήρων ὑπάρχουν ὑπηρεσίες συντήρησης, ὑποστήριξης, ἐξυπηρέτησης τόσο τῶν ἀεροπλάνων ὃσο και τοῦ ἀεροπορικοῦ ὑλικοῦ [ἀπό ἀνταλλαντικά, ἐλαστικά ἓως και βαφεῖα], τῆς τροφοδοσίας τροφίμων και καυσίμων, ἀσφαλείας στους χώρους περιμετρικά ὃσο ἐντός τοῦ ἀερολιμένα [προστασία ἀπό πουλιά μέχρι και παράνομο λαθρεμπόριο ἀνθρώπων και διακίνηση παράνομων κάθε εἲδους προϊόντων] καθώς και τῆς ἐξυπηρέτησης ἐμπορευμάτων, ἀποσκευῶν και ταχυδρομικῶν ἀποστολῶν κάθε εἲδους και μεγέθους. Ἐξυπηρέτηση ἐπιβατῶν που κυμαίνεται ἀπό την ἒκδοση εἰσιτηρίων, τον ἒλεγχό τους, την πρόσβαση στους ἐλεγχόμενους χώρους τοῦ άερολιμένος κατά το check-in, την ἐξυπηρέτηση τόσο ἀτόμων με εἰδικές ἀνάγκες (ΑμεΑ) μέχρι και τα πολυτελῆ minimal lounge για VIP κι ὂχι μόνον πρόσωπα.

Κι ἂς δοῦμε το χῶρο τοῦ ἀερολιμένος, πια, στο έσωτερικό του ὡς ἀρχιτέκτονες μηχανικοί σχεδιαστές ἐσωτερικῶν χώρων και πάει λέγοντας. Σε πόσους ἐπί μέρους χώρους δύναται να ἐπιμερισθεῖ ἓνα τόσος μεγάλος χῶρος και τι εἲδους ὑπηρεσίες μπορεῖ να στεγάσει ὣστε να ἀξιοιποιηθεῖ κερδοφόρα κάθε τετραγωνικό μέτρο τοῦ χώρου; Πόσοι τερματικοί και ἐμπορευματικοί σταθμοί  χωροῦν στην ἒκταση; Ποιες ἀνάγκες και ποιες προδιαγραφές καλύπτουν και για πόσα χρόνια; Ποιες ὑπηρεσίες θα ἀξιοποιήσουν το χῶρο; Πόσα μαγαζιά, πόσες ἑταιρεῖες εἶναι πρόθυμες να ἀποκτήσουν πρόσβαση στην ἀπέραντη ἒκταση ἑνός διεθνοῦς ἀερολιμένα; Πόσο κοστολογεῖται το τετραγωνικό; Μόνον με το μέτρο ἢ μήπως και την ἑτήσια διακίνηση ἐπιβατῶν και ἐμπορευμάτων; Με το βάρος τῆς φανέλας τῆς φίρμας; Με την ταυτότητά της’ πολυεθνική, ἀναγνωρίσιμη, σύμβολο; Με τον ἀριθμό τῶν ἐργαζομένων της’ ὂχι, αύτή ἡ παράμετρος δεν ἀφορᾶ τη Διαχείριση τοῦ Ἀερολιμένα, παρά μόνον στην ἒκδοση εἰδικῶν ταυτοτήτων πρόσβασης στους ἐλεγχόμενους χώρους τῶν συγκεκριμένων ἐγκαταστάσεων τού προσωπικοῦ, ὃπου ἒχει προβλεφθεῖ και ἀδειοδοτηθεῖ γι’αὐτό το σκοπό ἡ ἑκάστοτε ἑταιρεῖα. Βλέπετε, πόση κερδοφορία, πέρα ἀπό τα λειτουργικά κόστη, ἒχει ἡ λειτουργία τῶν μη λεγόμενων ἀεροναυτιλιακῶν δραστηριοτήτων ἐντός τοῦ ἐσωτερικοῦ χώρου, μόνον τοῦ ἀερολιμένος. Ἀπό τα ἀναμνηστικά τις καφετέριες τα ταχυφαγεῖα, ἀπό τις ἐφημερίδες και τα περιοδικά [μιλᾶμε για ψιλά], μέχρι και τα καλλυντικά, ἀρώματα, ποτά, ἠλεκτρονικά εἲδη, εἲδη ἒνδυσης και ὑπόδησης [πιο τσιμπημένα] ἓως και τα κοσμήματα και ὑπηρεσίες που ἀπευθύνονται σε ἓνα πιο μικρό ἀλλά πρόθυμο κοινό να διαθέσει τον ὀβολό του για πιο ἀκριβᾶ βαλάντια και πορτοφόλια με δικά τους portfolios, ὃλα τα γοῦστα και οἱ ἐπιθυμίες μποροῦν να πραγματοποιηθοῦν σε ἓναν διεθνῆ ἀερολιμένα.

Opera Snapshot_2020-04-28_204642_www.news247.gr

Ὁ Πῦργος Ἐλέγχου στον Διεθνῆ Ἀερολιμένα Ἀθηνῶν

Μα εἶναι ὣρα να ἀνεβαίνουμε σιγά σιγά, χωρίς κὰν να ἒχουμε πετάξει. Ἂς πᾶμε μία βόλτα μέχρι τον Πῦργο Ἐλέγχου. Και τι ἀκριβῶς ἐλέγχει; Ποιο εἶναι το ἀντικείμενο τοῦ ἐλέγχου του; Ὃ,τι κινεῖται στο ἒδαφος και ἐντός της πίστας ἢ ὃσων ἒχει κύριων και βοηθητικῶν τροχοδρόμων, ἀπό ἀεροπλάνα μέχρι και αὐτοκίνητα και λοιπά ὀχήματα ἐξυπηρετήσεως τῆς γραμμῆς πτήσεως κάθε ἀεροπλάνου π.χ. Πυροσβεστικό κλιμάκιο, μετακίνηση ἀπό/προς τα ἀεροπλάνα ἐπιβατῶν, ὑπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητος, τροφοδοσίας ἀεροπλάνων κ.λπ, με ἒργο την ἐπισήμανση τῆς βαρύτητας τῶν καιρικῶν φαινομένων ἀπό τα καθοδικά ρεύματα, μέχρι και την ἀποπαγοποίηση τῶν ἐπιφανειῶν ἐλέγχου τῶν ἀεροπλάνων να συνιστοῦν μείζονα ἀντικείμενα ἀσφαλείας για την ἀσφαλῆ ἐξυπηρέτηση κάθε ἀεροπλάνου, άκόμη κι ὃταν βρίσκεται στο tarmac τοῦ ἀερολιμένα. Μα, ἡ κύρια λειτουργία του δεν εἶναι ἂλλη ἀπό τον ἒλεγχο, την ἐπιτήρηση, την ἀσφάλεια και την καθοδήγηση τῶν ἀεροπλάνων που βρίσκονται ἐντός τοῦ πεδίου ἐλέγχου τῆς Περιοχῆς Πληροφοριῶν Πτήσεως ἢ τῆς ἐπιμερισμένης Τερματικῆς Περιοχῆς που τού ἒχει ἀνατεθεῖ, ἐπιβλέποντας την ὀρθή τήρηση τῶν Διεθνῶν Κανόνων Ἀσφάλειας Πτήσεων, ὃπως ἓχουν διαμορφωθεῖ ἀπό τον Διεθνῆ Ὀργανισμό Πολιτικῆς Άεροπορίας και τηροῦνται ἀπαρέγκλιτα σε ὃλα τα μήκη και τα πλάτη τοῦ κόσμου. Πρόκειται για τις πιο γρήγορες και για τους ἀμύητους ἀκατανόητες διαμειβόμενες στιχομυθίες ἀνάμεσα στα πληρώματα τῶν ἀεροπλάνων και τους Ἐλεγκτές Ἐναέριας Κυκλοφορίας. Ἐπίπεδο Πτήσης, Ἐπίπεδο Μετάβασης, Στοιχεῖα Ἐναέριας Κυκλοφορίας, στοιχεῖα τοῦ ἀεροπλάνου, Μετερεωρολογικά δεδομένα ἀποτελοῦν μέρη ἑνός σύνθετου άλλά ἑνιαίου παζλ που ἐξελίσσονται με ταχύτητα και συνιστοῦν μία Big Data ροή πληροφοριῶν που σηματοδοτεῖ και τη δικλεῖδα ἀσφαλείας τῶν πτήσεων, μέσω ἐπικοινωνιῶν συστημάτων ραντάρ ἐλέγχου και διοίκησης, ἐπικοινωνιῶν και ἐπίβλεψης, ἰχνηλάτησης, καθοδήγησης, ὑποστήριξης κάθε ἀεροπορικοῦ στίγματος μέχρι και την ἀσφαλῆ προσγείωσή του στην πίστα τοῦ ἀερολιμένα.

dreamliner112way_wide-bf

Ὁ χῶρος τῆς Οἰκονομικῆς Θέσης στην καμπίνα ἐπιβατῶν ἑνός Boeing 787 Dreamliner

«Κυρίες και Κύριοι, ὁ κυβερνήτης ὁ συγκυβερνήτης και το πλήρωμα τῆς ἀεροπορικῆς ἑταιρείας […] σάς καλωσορίζουν στην ὑπ΄ἀριθμόν […] πτήση της […] ἀπό την Ἀθῆνα για τη Νέα Ὑόρκη. Ὁ καιρός εἶναι αἲθριος και θα εἲμαστε περίπου στον προορισμό μας σε 10 περίπου ὧρες!!!« Με δικινητήριο άεροπλάνο εὐρείας ἀτράκτου, με δύο διαδρόμους!!! Πάνω ἀπό τη Μεσόγειο Θάλασσα και πάνω ἀπό τον Ἀτλαντικό Ὠκεανό, διασχίζοντας μία ἀπόσταση 7777 Km και πετώντας στα 30.000-40.000 πόδια με 850 Κm/h μαζί με τροχοδρομήσεις ἐλέγχους ἐναέριας κυκλοφορίας με τις ὁδηγίες τους και με ἓνα πρωϊνό, δύο γεύματα και συνεχῆ κατανάλωση κρασιοῦ, με την προσωπική σου ὑπηρεσία διασκέδασης και ψυχαγωγίας για να παρακολουθήσεις ὃσες ταινίες ἀντέχεις διανοητικά, ψυχικά και σωματικά, με πρόσβαση μέσω του wi-fi στα προσωπικά σου στοιχεῖα, λογαριασμούς, ἐπαφές ὣστε να συνεχίζεις να κάνεις ἀπρόσκοπτα, ἀπερίσπαστα και συγκεντρωμένα ὃ,τι σε γεμίζει σε ἐκφράζει σε ἐνδυναμώνει και σε κινητοποιεῖ και στην καθημερινότητά σου, διασχίζοντας 6 Χρονικές Ζῶνες, με την προσωπική σου κουβέρτα και μαζί τα πάντα φιλόξενα χαμόγελα στα πρόσωπα τῶν ἀεροσυνοδῶν-μοντέλων τῶν ἀεροπορικῶν ἐταιρειῶν.

Opera Snapshot_2020-05-01_133733_www.instagram.com

Ὁ Διεθνής Ἀερολιμένας Ἀθηνῶν. Τερματικός σταθμός, ἐξυπηρέτηση ἀεροπλάνων, ὀ Πῦργος Ἐλέγχου και στο βάθος, μέρος τῶν ὑποδομῶν τοῦ ἀερολιμένος (ὑπαίθριος χῶρος στάθμευσης)

Και ποῦ βρίσκεται το κλειδί σ’αὐτήν την πληροφορία περί τῶν δύο κοσμοπολιτικῶν πρωτευουσῶν τοῦ κόσμου; Κλεισμένη σε ἓναν ἀριθμό. Ἓνα ζεῦγος. Στους δύο κινητῆρες. Γυρίστε, τώρα, ἀργά άργά το βλέμμα σας και ἀφῆστε το να περιπλανηθεῖ στο χῶρο που βρίσκεσθε. Το ὓψος που χωρίζει το πάτωμα ἀπό την ὀροφή τοῦ χώρου ὃπου κάθεστε, σ’ἒνα τυπικῶν διαστάσεων «δυτικό» χῶρο, εἶναι ἡ διάμετρος τοῦ κάθε ἑνός κινητῆρα τῶν νέας γενιᾶς και τεχνολογίας ἀεροπλάνων. Ὣστε ἐξασφαλίζουν τέτοια ἀσφάλεια, οἰκονομία, ταχύτητα ἀνόδου και πλεύσης, ἀξιοπιστία μεταξύ βλαβῶν, ἀξιοπιστία πάνω ἀπό κάθε περιβάλλον, χερσαῖο ἢ και θαλάσσιο, έν προκειμένω ὡκεάνιο, με μία μοναδικά ξεχωριστή ἰδιαιτερότητα που κρύβεται σ’ἓνα ἀρκτικόλεξο΄ ETOPS.

Αὐτό που μας πάει πιο μακριά, που ἀνοίγει τα ὃριά μας και κατ’ ἐπέκταση τους ὁρίζοντές μας εἶναι οἱ δύο λέξεις με το νοηματικό φορτίο που κουβαλοῦν να συνοδεύει την καινοτόμο ἀλλαγή και ρήξη στο χῶρο τῆς ἀεροναυπηγικῆς, τῆς ἀεροπλοΐας και εὑρύτερα τῶν ὑπηρεσιῶν. Extended Operations, Ἐκτεταμένες Ἐπιχειρήσεις ἢ Ἐκτατεμένες Λειτουργίες. Στην πράξη ἀφοροῦν τη δυνατότητα πτήσεως τοῦ ἀεροπλάνου, ἀκόμη κι ἂν ὁ ἓνας κινητήρας κρατήσει, δεν ἐπαναλειτουργήσει κι ὡς ἐκ τούτου τεθεῖ ἀπό το πλήρωμα ἐκτός λειτουργίας κι ἐπακόλουθα ἐκτροπῆς τῆς πτήσεως σε ἐναλλακτικό ἀερολιμένα. Συνεπῶς, μιλᾶμε για την ὀλοκλήρωση μιας πτήσεως στο βαθμό που πληροῦνται οἱ χρόνοι με μέγιστο χρονικό ὃριο λειτουργίας με οἰκονομική ταχύτητα τοῦ ἑνός κινητῆρα για ἓνα χρονικό διάστημα πάνω ἀπό τρεῖς ὧρες. ETOPS 180 ἢ ἡ διάνυση τῆς ἀποστάσεως Ἀθῆνα-Ἐδιμβοῦργο με τον ἓνα μόνον κινητῆρα σε λειτουργία!!! Κι αὐτό το κατόρθωμα να ἒχει ἐπιτευχθεῖ ὡς σταθμός και σημεῖο ἀναφορᾶς στα μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ‘8Ο, ὃταν ἒλαβε χώρα για πρώτη φορά ἡ πτήση  τῆς τότε TWA ἀπό τη Βοστόνη στο Παρίσι, με ἓνα Boeing 767-200 ὑπό τη χρήση του ETOPS 120. Και σήμερα, το 2020, ὁ χρόνος ἐκτροπῆς προς κάποιο ἐναλλακτικό ἀεροδρόμιο ἒχει ξεπεράσει κιόλας τις ἓξι (6) ὧρες, βἀσει του ETOPS 330!!!

A330-800-First-Flight-Infographic

Και τι μας διδάσκει ἡ ἐξέλιξη τῆς Τεχνολογίας τῶν άεροπλάνων, τῶν κινητήρων και τῶν ἡλεκτρονικῶν τους; Τέσσερις, τουλάχιστον, νέες ἒννοιες. Δοκιμασία, ἀντοχή, ἐπέκταση, ἐναλλαγή. Ὃ,τι ἀκριβῶς συμβαίνει και στις ζωές ὃλων τῶν ἀνθρώπων ἀπό τη στιγμή που το σύνολο σχεδόν τοῦ πλανήτη ἐπηρεάζεται ἀπό τις συνέπειες τοῦ Covid-19. Ἂλλωστε, κάθε ἀλλαγή ἒξω και μακριά ἀπό τις καθημερινές μας συνήθειες, τον ἐθισμό, συνιστᾶ μικρή ἢ μεγάλη δοκιμασία. Ἐδῶ, το μέγεθος εἶναι, συνήθως, ἀνάλογο τῆς ἀλλαγῆς, ὃταν μάλιστα συμβεῖ να ἒχει και ἀρνητικό περιεχόμενο κι οὐσία ὣστε να συνιστᾶ πλῆγμα. Δεν ἀπουσιάζουν, βεβαίως, και ἐκεῖνες οί συμπεριφορές που λειτουργοῦν ἀντιστρόφως ἀνάλογα προς μία τέτοια ἀρνητική δοκιμασία. Πρόκειται, ὡστόσο, για συμπεριφορές ὀλίγιστες και ψυχικά και ἠθικά διαταραγμένες, χωρίς ἰσορροπία και μέτρο. Ἒτσι, κάθε δυσμενής ἀλλαγή, ὃπως ἡ τωρινή, συνιστᾶ δοκιμασία.

Μία δοκιμασία κατά την ὁποῖα δοκιμάζονται ἀπό κοινοῦ οἱ άνοχές και οἱ άντοχές κατά σειρά κλιμακώσεως σε πρόσωπα, σε οἰκογένειες, σε γειτονιές, σε τοπικές κοινωνίες και κοινωνικές ὀμάδες, σε περιφέρειες σε χῶρες σε διεθνῆ περιφερειακά και παγκόσμια κέντρα’ σε ποικίλα πεδία, ἀπό το ἐργασιακό οἰκονομικό που ἀγγίζει σχεδόν ἓνα σύνολο δραστηριοτήτων που ἃπτεται τῆς καθημερινότητας σε γη, θάλασσα κι οὐρανό μέχρι και τη ρύθμιση και ἀπορρύθμιση τοῦ βιολογικοῦ μας ρολογιοῦ και τῶν προσωπικῶν και συλλογικῶν βιορρυθμῶν μας. Δοκιμάζονται οἱ κοινωνικές μας σχέσεις και κατ’ ἐπέκταση η κοινωνικοποίηση η κοινωνικότητά μας ὃπως μαζί και ἡ διαδικασία τῆς συμμετοχῆς μας στον κοινό δημόσιο λόγο και τα κοινά, ἡ ἒννοια τῆς συναντιλήψεως τῆς τρέχουσας πραγματικότητας κοκ. Δοκιμάζεται ἡ άντοχή μας και τα ὃρια μας, τα διανοητικά, στο βαθμό που ἡ ραστώνη, ἡ χαλάρωση και ἡ κατατονία σε ἐμποδίζουν να σκεφθεῖς, να συλλογισθεῖς, να κατανοήσεις τι γίνεται και να μπορεῖς αὐτό να το ἐπικοινωνήσεις με δικό σου προσωπικό λόγο σε ἓνα εἰλικρινῆ διάλογο και με τα γύρω σου πρόσωπα, που ἡ τεχνολογία με τα ἐπιτεύγματά της, μάς ἐπιτρέπει να ἒχουμε μία οἰονεί «διά ζώσης» ἀμφίδρομη ἐναλλακτική μορφή ἐπικοινωνίας με χρήση γραπτοῦ και προφορικοῦ λόγου, ἀξιοποίηση τῆς εἰκόνας σε πραγματικό χρόνο και ὃπου και οί συνδιαλεγόμενοί σου, ἀξίζει να εἶναι το ἲδιο με σένα πρόθυμοι να μοιρασθοῦν τις δικές τους σκέψεις σε μία ἀνοιχτή διαδικασία τηλε-άνάδρασης.

Δοκιμάζονται τα ὃρια τῆς ψυχολογίας τοῦ προσώπου που ἒχουν μία ἰδιαιτερότητα. Εἶναι το ἲδιο ξεχωριστά ὃπως κι ὁ κάθε ἓνας ἀπό ἐμᾶς. Ἒτσι, δεν ὑπάρχει μία γενική νόρμα, μία κοινή φόρμουλα που να ὑποδεικνύει πώς και τι πρέπει να κάνει κάποιος ὣστε να εἶναι να παραμείνει και να συνεχίζει να εἶναι ψυχικά ἀκέραιος σε τέτοιους καιρούς ἐγκλεισμοῦ. Εἶναι, πλέον, ζήτημα προσωπικῶν ὀρίων κι ἀντοχῶν τοῦ καθενός πώς θα αὐτοδιαχειρισθεῖ τον ἑαυτό του και τους γύρω του με ἒντιμο, οὐσιαστικό και ἰσότιμο λόγο και ρόλο. Ἡ ἀλλαγή τῶν συνθηκῶν, ὃποτε συμβαίνει, ἀλλάζει και τον τρόπο με τον ὀποῖο ἀντιδροῦμε στα πράγματα. Ὃσο εἶναι δοκιμασμένη αὐτή ἡ ἀλλαγή και ἡ άντίδρασή της, τότε μποροῦμε να μιλᾶμε για μία πεπατημένη ὀδό ἢ ἂλλως ρουτίνα. Μα, κι ὂταν δεν γνωρίζουμε, εἶναι ζήτημα χρόνου, πια, να μάθουμε να ἀντιδράσουμε ὁρθά στην πορεῖα τῆς ζωῆς μας. Μα οὒτε κι αύτό διδάσκεται. Ἒτσι, δοκιμάζοντας νέα μονοπάτια με ἀποτυχίες που πάντοτε θα ἒχουν εὐτυχῆ κατάληξη, [ἀρκεῖ να κοιτάξει κάποιος γύρω του και να συγκρίνει τη ζωή του με μόλις δύο σημεῖα ἀναφορᾶς. Τη ζωή, πριν ἀπό 50, 100 ἢ και διακόσια χρόνια] φτιάχνουμε νέες ἀτραπούς στη ζωή μας, για ἐμᾶς και τους γύρω μας. Ἒτσι, ἐπεκτείνουμε και τα ὂριά μας’ κάθε φορά. Και ὁσάκις τα διαμοιραζόμαστε, τότε ἐπεκτείνουμε και τα ὃρια και τῶν γύρω μας. Ἀρκεῖ να ὑπάρχει ἰσχυρή θέληση και βούληση  και στον ἑκάστοτε πομπό και τον ἀντίστοιχο δέκτη. Ἐνῶ ὁ κάθε ἓνας ἀπό ἐμᾶς βρίσκεται ἀπο κοινοῦ και στις δύο θέσεις δρώντας και ἀνταποκρινόμενος στα δημόσια ἐρεθίσματα που δέχεται. Φυσικά, ὑπάρχει ὡς στάση κι ἡ ἀδράνεια΄μόνον που ἡ υἱοθέτηση αὐτῆς τῆς στάσεως ζωῆς δεν δοκιμάζει οὒτε και δοκιμάζεται στα νέα ὃρια. Μένει ὡς ἒχει΄ περιμένοντας ἐξωτερική βοήθεια ἀφοῦ ἐσωτερικά ὑπομένει κυνικά τα ὃσα συμβαίνουν. Δοκιμασία σαν τη διαδικασία ἐκλογῆς τῶν ἀρτιότερων πολιτῶν να ἀναλάβουν δημόσια ἀξιώματα στην πιο σπουδαῖα και δυναμική περίοδο τῆς κλασσικῆς Ἀθήνας, τοῦ «κλεινοῦ ἂστεως» τῆς ἀρχαιότητας.

Δοκιμασία ἀντοχῆς’ σαν τα ὑλικά και το μάθημα «‘Αντοχή Ὑλικῶν» που διδάσκεται ἀπανταχοῦ τῶν Μηχανικῶν και Πολυτεχνικῶν Σχολῶν’ ἀντοχή ὑλικῶν και ἀπανωτές δοκιμές και δοκιμασίες και πειράματα και βελτιώσεις ὢστε ὁ ὑλικός κόσμος με τα τεχνολογικά ἐπιτεύγματα που μας περιβάλλει να βελτιώνει κατακόρυφα και πολυδιάστατα το βιοτικό μας ἐπίπεδο και μαζί και την ποιότητα τῆς ζωῆς μας. Ἀντοχή για να καταλάβεις να κατανοήσεις και να συνειδητοποιήσεις το νέο Περιβάλλον και Πλαίσιο τῶν ὃρων και συνθηκῶν τῆς ζωῆς σου. Ἀντοχή για να ὑπερβεῖς την ὑφιστάμενη σου κατάσταση. Τι χρειάζεται για να την ἀνατρέψεις; Ἡ ἀλλαγή τῆς προθέσεως. Ἡ ἀλλαγή τῆς στάσεώς σου ὀφείλει να γίνει ἡ δική σου προσωπική ὑπόθεση ἀναστάσεως κι ἀκόμη κι ἐπαναστάσεως ἀπέναντι, πρωτίστως, στον ἑαυτό σου. Στην ἀδράνειά σου΄ στην ὑποτακτική στάση σου’ στην ἀφομοίωσή σου ἀπέναντι σε κοινωνικές συμπεριφορές και νόρμες για να συνεχίζεις συναγελαζόμενος με την ἀγέλη να μην μπορεῖς οὒτε και να θέλεις και να ἐπιδιώκεις να ξεχωρίσεις πολλῷ δε μᾶλλον να ξεχωρίζεις για τη στάση, τις πράξεις, το ἒργο και το ἦθος σου. Εἲναι ἡ μεταφορά τῆς περίφημης εἰκονας τοῦ σπηλαίου τοῦ Πλάτωνος, με τους ἀνθρώπους δέσμιους και δεσμῶτες ὂχι μόνον τοῦ Περιβάλλοντος στο ὁποῖο γαλουχήθηκαν και μεγάλωσαν ἀλλά, κυρίως, τῶν ἲδιων τους τῶν προσωπικῶν ἐπιλογῶν, στάσεων και συμπεριφορῶν. Ἐπιπλέον, ἡ εἰκόνα ὁμοιάζει ἐν πολλοῖς με τον «ξαφνικό θάνατο» που εἶχε υἱοθετήσει, δυστυχῶς, ἡ Παγκόσμια Ὀμοσπονδία Ποδοσφαίρου, η FIFA, και περιέβλεπε πως ἡ ὁμάδα που κατά τη διάρκεια τῆς παρατάσεως ἑνός τελικοῦ ποδοσφαιρικοῦ ἀγῶνος θα σκόραρε πρώτη, θα κέρδιζε και το Κύπελλο. Μα ἡ πολιτική αὐτή στάση υἱοθετήθηκε για να δώσει ἓνα μεγαλύτερο κίνητρο  στους ποδοσφαιριστές ἀπό το σκοτώνουν το χρόνο ἢ τα πόδια τῶν ἀντιπάλων ἢ να περιμένουν στωικά να κριθεῖ το ἀποτέλεσμα στην ψυχοφθόρο διαδικασία τῶν πέναλτυ. Και το ἐγχείρημα ἐστέφθη, προφανῶς, με ἀποτυχία. Τι, στεροῦσε τη δυνατότητα στην ἀντίπαλο ὀμάδα να ἀπαντήσει πιο δυναμικά. Να μάς δείξει τη δυναμική της΄ το δυναμισμό της’ τη συνισταμένη δύναμή της. Θεσμοθετήθηκε και δόξα τῷ Θεῷ ἀνακλήθηκε ἓνα μέτρο που λειτουργοῦσε με ὃρους ἐπιχειρήσεων και πωλήσεων μετατρέποντας την περίφημη φράση «ὁ θάνατός σου ἡ ζωή μου» σε ἀρένα, για να πέφτουν κορμιά  και να ἀπολαμβάνουν το θέαμα τα δισεκατομμύρια τῶν θεατῶν. Μα, ἀκόμα και οἱ ἲδιοι οἱ θεατές και οἱ ποδοσφαιριστές γύρισαν την πλάτη στην πρόσκαιρη αὐτή μεθόδευση.

Τι είμαστε φτιαγμένοι να μεταμορφώνουμε την πραγματικότητα και να τη φέρνουμε στα δικά μας μέτρα, ὃσο μποροῦμε και θέλουμε. Το πράττουν ἀπό καταβολῆς τοῦ ἀνθρώπου οἱ καλλιτέχνες ἀπό τις βραχογραφίες στα σπήλαια και τις ἐρήμους, ἀφοῦ κάθε περιβάλλον ἀκόμη και το πιο ἀφιλόξενο κρύβει ζωή, δείγματα καλλιτεχνίας, ἂρα ἒκφρασης ἀπόδοσης ἀντίληψης και ἀντίστασης στην πραγματικότητα. Το ζουν καθημερινά τα πληρώματα τοῦ Διεθνοῦς Διαστημικοῦ Σταθμοῦ, στα 380 Km πάνω ἀπό τα κεφάλιά μας βλέποντας μέσα σ’ἓνα δικό μας εἰκοσιτετράωρο, τῆς μίας Ἀνατολῆς και Δύσεως τοῦ Ἡλίου, δεκαέξι (16) ἀνατολές και δύσεις μέσα στον ἲδιο χρόνο. Το βιώνουν τα ἂτομα με εἰδικές ἀνάγκες (ΑμεΑ) που ἒχουν ἀναπτύξει ξεχωριστές δυνάμεις και ἓνα πληρέστερο κίνητρο για να βιώσουν ὃσο μποροῦν και το θέλουν, πραγματικά, ἀρτιότερα την ποιότητα ζωῆς τους. Οἱ θερμοκοιτίδες και οἱ ΜΕΘ ἀνά τον κόσμο ἐπικυρώνουν τη θέληση τοῦ ἀνθρώπου να ὁρίζει τους ὃρους τῆς ζωῆς του και να βοηθᾶ τον πιο ἀδύναμο στη δοκιμασία τῆς ζωῆς του.

Στην πράξη και με ρεαλιστικούς ὃρους, το πράττει ἡ πλειονότητα τῶν ἀνθρώπων που παλεύουν με τις ἀντιξοότητες τῶν κοινωνιῶν που διαβιοῦν ὣστε να ἐξασφαλίσουν ἒνα παρών που τους γεμίζει, τους δικαιώνει, τους ἀξιώνει να το ζήσουν ὃσο και ὃπως το ἒχουν προβλέψει για τον ἑαυτό τους και τους γύρω τους. Ἒτσι, βῆμα βῆμα ἐπεκτείνουμε τις ζωές μας, συλλογικά και προσωπικά’ κοινωνικά και προσωπικά. Κοινός παρονομαστής, έδῶ και πάντα, το πρόσωπο κι ὂχι το ἂτομο. Στο πρόσωπο συναιροῦνται ἐκεῖνες οἱ ἀρετές, οἱ στάσεις, τα ἐνδιαφέροντα, τα χαρίσματα και μία στάση που ἀνυψώνει τη ζωή σε ὓπαρξη, ἀνιχνεύοντας ἀτραπούς πνευματικές, ψυχικές και ἠθικές που δεν τις κρατάει ἐγωιστικά οὒτε κι ἀνταγωνιστικά προς τον ἑαυτό του, μα τις διαμοιράζεται με τον Ἂλλο, τι τού ἀναγνωρίζει ίσότιμα δικαιώματα και, κυρίως, ἀξία. Ἀξία προς την ἲδια μας τη φύση. Ἀναγνωρίζοντας, τοιουτοτρόπως, την Αὐταξία τοῦ Ἀνθρώπου. Ἀντιθέτως, το ἂτομο ὁρίζεται ὡς το μέλος μιας κοινότητας χωρίς ἀπαραίτητα να εἶναι, να αἰσθάνεται και να συναντιλαμβάνεται την κοινότητα ὡς ἑνιαῖα ὀντότητα. Ἡ ταυτότητά του ἐπισκιάζεται ἂν δεν ἀφανίζεται ἀπό το πλῆθος’ οἰ εὐθῦνες του, ἐπίσης, χρεώνονται σ’ αὐτό. Προτάσσονται οἱ ἂλλοι, ὂχι ὁ Ἂλλος, γιατί οἱ πολλοί λειτουργοῦν ὡς ἂθροισμα μεμονωμένων ἀνόμοιων κι ἐν πολλοῖς κι ἀνταγωνιστικῶν στοιχείων. Πώς να ζητήσεις την εὐθύνη ἀπό το πλῆθος; Πώς να ἐπιμερίσεις την εὐθύνη από το πλῆθος στα έπιμέρους ἂτομα; Ἡ εύθύνη εἶναι πρωτίστως στάση αὐτοσεβασμοῦ. Εἶναι ἡ ἒμπρακτη ἀπόδειξη τῶν ἐπιλογῶν. Και δή, ἡ συνειδητή ἐπιλογή τῆς Ἐλευθερίας. Ἒτσι, δεν συστοιχίζεται το ἂτομο και ἡ εὐθύνη ἀφοῦ κινοῦνται σε παράλληλες γραμμές. Κι ὃπως δεν νοεῖται ἀτομική εύθύνη, ἒτσι και οἱ ἐπιλογές μας ὁρίζοντας τα ὃριά μας, καθορίζουν και το βαθμό τῆς Ἐλευθερίας μας. Προσδιορίζουν, συνεπῶς, και την ἐπέκτασή μας και την ἀνάπτυξή μας.

Ἡ ἐπεκτασιμότητά μας εἶναι ἐπιλογή μας. Πώς θα ἐπιτευχθεῖ αὐτό δεν εἶναι οὒτε διδάξιμο οὒτε και διδακτόν. Γι’αύτό ξαναγυρνώντας στις ἐπιλογές που θεμελιώνουν την έλευθερία μας και τοὒμπαλιν, στο βαθμό και το μέτρο που ἡ έλευθερία οἰκοδομεῖται πάνω στις προσωπικές ἐπιλογές μας και ὂχι στην ἀνάγκη, τότε ὑπολανθάνει ὂτι οἱ περισσότερες ἐπιλογές συνιστοῦν ἐν δυνάμει ἐναλλακτικές ἀλλά ὂχι καταληκτικά προτιμητέες λύσεις. Συνεπῶς, μέσα στον προσωπικό μας χῶρο θα μάθουμε να σχεδιάζουμε για την αὐτοάμυνά μας, ἐναλλακτικές διαδρομές ἐπιλογῶν. Και θα μεγενθύνουμε το «χῶρο» που μας περιβάλλει. Ἐπεκτείνοντας τις ἐπιλογές μας, θα αὐξήσουμε και τον «ὂγκο» τῆς Ἐλευθερίας μας, ἀκόμη και ἂν οἱ πολιτικές ἡγεσίες και κυβερνήσεις και οίκονομικοί κολοσσοί ἐπιχειροῦν να ψαλιδίσουν να ἀφαιρέσουν ἢ και να ἀκυρώσουν δικαιώματα και ἀγαθά. Ἡ ἀνάγκη τῆς ἀσφαλοῦς μετάβασης ἀπό το σημεῖο Α στο σημεῖο Β, στον πιο εὐαίσθητο και τεχνολογικά πιο προηγμένο κλάδο τῶν ἀερομεταφορῶν συνετέλεσε στην ἀνάπτυξη ἐφεδρικῶν και ἐναλλακτικῶν ἐπιλογῶν ἀπό τις άεροπορικές ἑταιρεῖες που το ὁλοκλήρωσαν χάρι στην ἐπιμονή την ὑπομονή, την πειθαρχία και την κοινή βούληση τῶν μηχανικῶν, τῶν σχεδιαστῶν, τῶν ἀεροναυπηγῶν να μας ὁδηγήσουν σαν τον πολυμήχανο Δαίδαλο πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυναμικά, πραγματώνοντας το ρητό τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων “Citius, Altius, Fortius”.

Etihad Airways Boeing 787-9 Dreamliner

ETOPS

Ἐκτεταμένες Ἐπιχειρήσεις ἢ Ἐκτεταμένες Λειτουργίες. Ἂλλωστε, σύμφωνα και με τον Κινέζο Φιλόσοφο Λάο Τσε «Ἡ φύση ποτέ δε βιάζεται κι, ὃμως, ὃλα τα ἐκπληρώνει».

 

 

Ἀθῆνα, 28 04 2020

This entry was posted in 1903, 2020, Airbus, Ἀεροπορία, Ἀνθρωπότητα, Ὑπηρεσίες, Ὑποδομές, Infographics, Έρευνα, Απρίλιος, Ασφάλεια, Ατλαντικός, Αεροπορία, Αεροδρόμια, Αθλητισμός, Αθλητικές Διοργανώσεις, Διάστημα, Διαδίκτυο, Διεθνής, Επιστήμες, Επιστήμη, Επιχειρήσεις, Επικοινωνία, Εκπαίδευση, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ιστορία, Κοινωνία, Μεταφορές, Ναυτιλία, Οικονομία, Προσωπικότητες, Παράδοση, Παιδεία, Πληροφορική, Ποδόσφαιρο, Πολιτισμός, Πολιτική Αεροπορία, Σύμβολα, Σήμερα, Τέχνη, Τεχνολογία, Υποδομές, Φιλοσοφία and tagged , , , . Bookmark the permalink.