Αριστοφάνους, Λυσιστράτη

Ἀριστοφάνους, Λυσιστράτη

Τι συμβαίνει, όταν η λύσις σε ένα από τα πρώτα διλήμματα της ζωής του Ανθρώπου, αυτό της ταύτισης των κοινών συμφερόντων, ανθρώπων με κοινόν το όμαιμον και το ομόθρησκον και το ομόγλωσσον αλλ’ ουχί το ομότροπον, έρχεται εκ γυναικός βάζοντας τέλος στις έριδες και τις εχθροπραξίες των εμπόλεμων στρατευμάτων;

Λυσιστράτη, η απάντηση του Ενός Αριστοφάνους, εδώ και 26 αιώνες κοντά… Λυσιστράτη να την “απογειώνει” με την Ερμηνεία του ο Πέτρος Φιλιππίδης, μακράν μόνος με μια βαριά κληρονομιά στις πλάτες του ως Ηθοποιός Χαρακτήρων και μαζί του ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης ως ανήρ «Κινησίας» και ο “γυναικείος” Χορός διακρίθηκαν στο διαχρονικά κωμικό έργο της “Λυσιστράτης”.

Λυσιστράτη, η γυναίκα σύμβολο, η γυναίκα σημαίνον και σημαινόμενο, μαζί. Ο έπαινος και η χαρά της ζωής σε έναν ύμνο του έρωτα…

 — γεμάτος ευγνωμοσύνη.

Ἀθῆνα, 09 07 2017.

Posted in 2017, Ἑλλάς, Ὑπηρεσίες, Facebook, Δικαιοσύνη, Επικοινωνία, Θέατρο, Ιστορία, Ιούλιος, Κοινωνία, Λογοτεχνία, Προσωπικότητες, Πόλεμος, Παράδοση, Παιδεία, Ποίηση | Tagged ,

Διακήρυξη «Ταυτότητα» και μία Ἐξαγορά

United_States_Declaration_of_Independence

Εἶναι μερικά γεγονότα τόσο σημαίνοντα που συνιστοῦν ἀφεαυτοῦ των ὁρόσημα και σημεῖα ἀναφορᾶς για τις ἑπόμενες γενιές. Ἓνα τέτοιο γεγονός σηματοδοτεῖ και ἡ σημερινή ἐπέτειος τῆς «Διακήρυξης τῆς Ἀνεξαρτησίας» τῶν δεκατριῶν πρώτων Πολιτειῶν των ΗΠΑ που ὂχι ἀπλῶς δεν ἀποσχἰσθησαν ἀπό τη μέγγενη τοῦ τὀτε οἰονεί «αὐλάρχη» τοῦ κόσμου, Βασιλέως Γεωργίου Γ΄, ἐπιδιώκοντας την ἀνεξαρτητοποίηση και ἐν τέλει ἀνεξαρτησία ἀπό τους προγόνους τους, ἀλλά συνετέλεσαν στη διαμόρφωση, συγκρότηση και σύσταση ἑνός νέου κράτους, ἂρα μορφῆς ἐξουσίας, με ἀποκορύφωμα τη σύνταξη τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ κειμένου.

«Διακήρυξη» διαχρονική και ὑπερχρόνια μαζί, καθώς μελετώντας τη ἀνακαλύπτεις ὃτι ταιριάζει σε κάθε ἐποχή, σε ὂλα τα μήκη και τα πλάτη τοῦ κόσμου, ἀπευθύνεται σε ὂλους τους ἐλεύθερους Πολίτες με ἲσα δικαιώματα, εὑρισκόμενη μονάχα ὑποκείμενη τῆς Θείας Πρόνοιας.

Πρόκειται για ἓνα κείμενο Ταυτότητα κάθε Ἐπανάστασης, προηγηθείσης κι ἑπόμενης. Ἀρκεῖ να ἀλλάξει κάποιος τα πρόσωπα τῆς «Χωροχρονικῆς» σκηνῆς και να το ἐπικαιροποιήσει. Κι αὐτή εἶναι ἡ δύναμη τῆς Ἱστορίας ἢ ἀκόμη ἀκριβέστερα τῶν προσώπων που με τις ἐνέργειες ἢ τις παραλείψεις τους δημιουργοῦν νέες συνθῆκες, νέες στάσεις, νέα δεδομένα που ἐξελίσσοντας, βελτιώνοντας ἢ ἀνετρέποντας τα «γράφουν» Ἰστορία.

250px-Benjamin_Franklin_-_Join_or_Die

Οἱ πρῶτες ἀνεξάρτητες Πολιτεῖες με τα ἀρκτικόλεξά τους. Βενιαμίν Φραγκλίνου.

Και στη στροφή τοῦ χρόνου τοῦ 18ου αίῶνα, στις ἀπαρχές ἀκόμη τῆς Ἐπανάστασης που ἒμελλε να ἀλλάξει την πορεῖα τῆς Ἀνθρωπότητας, τῆς Βιομηχανικῆς, κατά την ἀρίθμηση 1η [ἒχοντας, πια, φτάσει στην 4η] με τις ρίζες της να βρίσκονται στη νησιωτική Ἀγγλία και τη Σκωτία, ἡ Δεσποτεία οὒτε ἢθελε οὒτε και μποροῦσε να ἀποτρέψει πια τη δημιουργία πλούτου ἒξω ἀπό τα ὂρια τῆς Δυναστικῆς Μοναρχίας.

Τι τῆς ἀπέμεινε, λοιπόν, για να συνεχίσει την ἡγεμονική συμπεριφορά της μεσουρανώντας ὡς Ἀποικιοκρατική Ὑπερδύναμη ἀφοῦ ὁ «Ἢλιος δεν ἒδυε ποτέ στα ὂριά της» ἀπό το να συμπεριφέρεται ἐξισωτικά δεσποτοδυναστικά τόσο προς τους «δικούς» της ὂσο και προς τους ξένους… Το ὀξύμωρο δε, ἐκεῖ στις ἀνατολικές ἀποικίες τῆς Βρεταννίας, ἦταν ἡ σύμπραξη τοῦ Γεωργίου με τους πρώτους προγόνους του, ἐκεῖ ἀπό την  Ἒσση τῆς Αὐτοκρατορικῆς Γερμανίας να συνδράμουν ὡς μισθοφόροι ἐναντίον τῶν ὑπηκόων του [!!!] με σκοπό την ἀπόλυτη ὐποταγή των στις ἀξιώσεις τοῦ Στέμματος πέραν τῶν ἀκτῶν τοῦ Ἀτλαντικοῦ.

Ταύτιση ἀλαζονείας, ἒπαρσης οἲησης ὃμοια και ἀπαράλλακτη με τη στιχομυθία πατέρα-ὑιοῦ, ὃπου ὁ Κρέων [τύραννος τῆς πόλεως τῶν Θηβῶν] ἀναρωτᾶται  στη θεατρική παράσταση τῆς Σοφοκλέους «Ἀντιγόνης» στον 738 στίχο «οὐ τοῦ κρατοῦντος ἡ πόλις νομίζεται;» για να λάβει την πληρωμένη ἀπάντηση του Αἲμονος «πόλις γάρ οὐκ ἒσθ᾽ ἣτις ἀνδρός ἐσθ᾽ ἑνός» σε ἓνα πρωθύστερο σχῆμα στον 737… [ἐνώπιον ἑνός ἁθηναϊκοῦ θεατρικοῦ κοινοῦ].

Μορφές και συμπεριφορές διάχυτες σε ὂλη την ἠπειρωτική Εὐρώπη, με την ἐξαίρεση λίγων Πεφωτισμένων Δεσποτῶν, που κληρονομώντας μία παράδοση κατοχῆς και ἐκμετάλλευσης γεωγραφικῶν συντεταγμένων θα κάνουν το Μέγιστο Ἀτόπημα να θεωρήσουν και τους Ἀνθρώπους ἐντός τῶν γεωγραφικῶν τους ὀρίων ὑποζύγιά των, ἀντικείμενους κι ἐκείνους στα θέσφατά των.

 

Κι ἡ Ἀπαρχή τῆς Ἀντίστασης ἒγινε, για πρώτη φορά, στην ἂλλη ἂκρη τοῦ Ἀτλαντικοῦ ἀπό ἀνθρώπους που διεκδικοῦσαν ἒνα καλύτερο μέλλον ἒξω ἀπό τις συνθῆκες και την ἐπιβολή τοῦ Βρεταννικοῦ Στέμματος.

Scene_at_the_Signing_of_the_Constitution_of_the_United_States

Howard Chandler ChristyScene at the Signing of the Constitution of the United States Σκηνή κατά την Ὑπογραφή τοῦ Συντάγματος τῶν ΗΠΑ. Ὂρθιος ὁ 1ος Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, Γεώργιος Οὐάσιγκτον.

Σε ἒνα κείμενο Ἀρχῶν οἱ Ἰδέες και οἱ Ἀξίες που ἐξυψώνουν τον Ἂνθρωπο ὡς Ὓπαρξη και ὂχι ὡς ὀντότητα διατυπώνονται με σαφήνεια πληρότητα και διαρθρώνουν μία ὀλοκληρωμένη Στάση Ζωῆς ἀπέναντι στους πολίτες της κοινωνίας μαρτυρεῖ την πνευματικότητα τῶν συγγραφέων, την Ἠθική ὡς Ἀξία, και την ἀγωνιστικότητα που ὀφείλει να διέπει τον χαρακτῆρα του Ἀνθρώπου ἂχρι τέλους, ὃλα μέρος ἑνός εὐρύτερου συνόλου μεταμορφώσεων που ἀκούει στο ὂνομα «Διαφωτισμός».

Το πρῶτο ἐπαναστατικό κείμενο – μανιφέστο των Σχέσεων μέχρι την ἐπικείμενη Γαλλική Ἑπανάσταση ὃπου μαζί με τη «Διακήρυξη τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου και τοῦ Πολίτη«, ἐκεῖ πίσω στα 1789 μεσούσης τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως, θα καταδείξει τη σπουδαιότητα τοῦ 18ου αίῶνος.  Αἰών μιας Ἐπαναστάσεως με τρεῖς διακριτούς κλάδους-πεδία.

Στην Οἰκονομία, την Ἐπιστήμη και την Τεχνολογία – Βιομηχανική Ἐπανάσταση.

Στον Πολιτισμό, τα Γράμματα και τις Τέχνες- Διαφωτισμός

Στην Κοινωνία – Κοινωνική Ἐπανάσταση.

Κοινός τόπος, με χωροχρονική ταυτότητα, πάντα και παντοῦ, ἡ Στάση.

Το οὐσιαστικότερο σημαῖνον και σημαινόμενο οὐσιαστικό μετά τη Θέση.

Γι’αυτό και ἡ συγκεκριμένη Διακήρυξη συνιστᾶ θεμελιῶδες κείμενο ἀρχῶν για να καταδείξει το συγχρωτισμό τῶν πτυχῶν κάθε κοινωνίας με την Ἰσότητα, την Ἰσονομία, την Ἐλευθερία, τη Δικαιοσύνη και τη δημιουργία Πλούτου να ἀποτελοῦν τους ἀκρογωνιαίους λίθους του.

Ἒκτοτε και στους δυόμιση αἰῶνες που μεσολάβησαν, τρέχοντας ἢδη τον 22ο, ἡ σειρά διαβάζεται ἀντίστροφα, ἀναιρώντας τη δομή την ἰσχὐ και την ἀξία τῶν πραγμάτων. Ἀλλά αὐτή εἶναι μία ἂλλη ἀνάγνωση που δεν θα χαλάσει οὒτε θα σκιαμαχήσει οὒτε και θα ἀμαυρώσει την 4η Ἰουλίου 1776 και τη Διακήρυξη «Ταυτότητα» τῆς Ἀνεξαρτησίας…

Στους πρωτοπόρους τοῦ Πνεύματος, στους ριζοσπάστες Πολιτικούς, στους καινοτόμους Ἐπιστήμονες John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Roger Sherman και Robert Livingston…

Declaration_of_Independence_(1819),_by_John_Trumbull

John Trumbull, 1819 «Διακήρυξη τῆς Ἀνεξαρτησίας». Ἡ ἐπίδοση τοῦ Ἐγγράφου ἀπό τους Πέντε Ἀντιπροσώπους στο Κογκρέσσο. 

Το πιο ἀνέλπιστο δῶρο, δύο τέτοια θα δοθοῦν στο νεοσύστατο κράτος, ἡ Λουιζιάνα και ἡ Ἀλάσκα, θα τού ἐπιτρέψουν να ἑδραιώσει τη θέση του στο νέο κόσμο, δημιουργώντας πλέον αὐτό, ἐξωστρεφῶς, και με μία πρωτοφανῆ σε ποικιλία μέσων, μεθόδων, τρόπων και ἐπιλογῶν τον κινητήριο μοχλό τῆς Παγκόσμιας Ἰσχύος, τῆς Οἰκονομικῆς Ὑπερδύναμης, τῆς Ἐπιστημονικῆς Τεχνολογικῆς Καινοτομίας και Ἐπιχειρηματικότητας Κέντρο, τῆς Πολιτισμικῆς Αὐτοκρατορίας, συντελεστές και παράγοντες Ἡγεμονίας που οὐδέποτε μέχρι σήμερα καμία Δύναμη, καμία Αὐτοκρατορία κανένα κράτος κατάφερε, ὀνειρεύτηκε, γεύτηκε…

Για την Ἐξαγορά τῆς Λουιζιάνα, τῶν γαλλικῶν κτήσεων ἐπί τοῦ ἀμερικανικοῦ ἐδάφους, που συμπίπτει με τη Διακήρυξη…

UnitedStatesExpansion

The Declaration of Independence

Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ


 

 

Louisiana Purchase

04-02 II.jpg

 

Posted in 1776, 1803, 2017, Ἐπικαιροποίηση, Ατλαντικός, Αγγλία, Αμερική, Βόρειος Αμερική, Διπλωματία, Δικαιοσύνη, Επιστήμες, Επιστήμη, Επικαιροποίηση, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιστορία, Ιούλιος, Κοινωνία, Μεγάλη Βρετανία, Προσωπικότητες, Παράδοση | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Ἀμέλια Ἒρχαρτ – 1937 [07 02] 2017.

03 02

Πιστώνοντας το ρητό «Παντοῦ ὑπάρχει ἓνας Μῦθος» το ἂκουσμα και μόνον τοῦ μικροῦ της ὀνόματος, Ἀμἐλια, σού φέρνει στο νοῦ, τι ἂλλο, παρά τον Μῦθο τῆς Ἀεροπορίας, ἐκεῖ πίσω στον προηγούμενο αἰῶνα, τον 20ο, να πρωτοπορεῖ ὡς Γυναῖκα.

Ἀμέλια Ἒρχαρτ (Amelia Earhart) ἡ Γυναῖκα που κατέκτησε τον ἀέρα, χωρίς ἱστορικό προηγούμενο πλήν τῆς Ἲριδος. Ἡ μορφή που διέσχισε, πρώτη, πετώντας, τον Ἀτλαντικό… Ἡ Ἀμέλια που διέσχισε, πρώτη, πετώντας, τις ἠπειρωτικές Ἠνωμένες Πολιτεῖες. Ἡ Ἒρχαρτ που διέσχισε, πρώτη, πετώντας πάνω ἀπό τον μισό Εἰρηνικό Ὠκεανό, ἀπό τη Χονολουλού στην Καλιφόρνια. Ὁ Μῦθος που ἐπεχείρησε, δις, να διασχἰσει, πρώτη, πετώντας, την ὑφήλιο πάνω ἀπό το ὓψος τοῦ Ἰσημερινοῦ.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Δύο ἀτυχήματα θα τῆς στερήσουν το μεγαλεῖο αὐτό. Ἡ πρώτη της ἀριστερόστροφη [ἀπό Ἀνατολικά προς Δυτικά] ἀπόπειρα θα διακοπεῖ ἒπειτα ἀπό ἓνα σκασμένο ἐλαστικό που θα προκαλέσει ζημιά στο ἀεροπλάνο και ἡ δεύτερη καίτοι δεξιόστροφη [ἀπό τα Δυτικά προς τα Ἀνατολικά] κι ἒχοντας ἢδη καλύψει περισσότερο ἀπό τα 2/3 τοῦ ἐγχειρήματος (22000 ἀπό τα 29000 ναυτικά μίλια) θα ἐξαφανιστεῖ μυστηριωδῶς στα νερά τοῦ Εἰρηνικοῦ Ὠκεανοῦ, στις 02 Ἰουλίου του 1937, μαζί με τον Ναυτίλο Φρειδερίκο Νοῦναν (Frederick Noonan).

03 02 VIII

Ἓνα εἶναι σίγουρο’ ὃτι ἡ Ἠλέκτρα ὡς χαρακτήρας και πρόσωπο τῆς ἑλληνικῆς μυθολογίας συμβόλιζε την ἀγάπη, την ἀφοσίωση και το ἐνδιαφέρον για τα πρόσωπα που τήν περιέβαλλαν. Ταυτό ἰσχύει και στην περίσταση τῆς Ἀμέλιας και τοῦ Φρειδερίκου. Ἡ δική τους «Ἠλέκτρα» τούς ὀδήγησε, με βεβαιότητα, στη χώρα τοῦ Μύθου, περιβάλλοντάς τους με τη δέουσα ἀχλύ τῶν προσώπων που τολμοῦν, δοκιμάζουν, διακινδυνεύουν για να πᾶμε ἐκεῖ ὃπου πάει το βλέμμα…

Πιο ψηλά…

220px-Lockheed_10A_Electra_flight_deck

 

Ἀθῆνα, 03 Ἰουλίου 2017.

 

 

 

 

 

Posted in 1937, 2017, Infographics, Ασφάλεια, Αεροπορία, Αεροδρόμια, Αμερική, Βόρειος Αμερική, Διεθνής, Επιστήμες, Επιστήμη, Επικαιροποίηση, ΗΠΑ, Ιστορία, Ιούλιος, Κοινωνία, Ντοκυμαντέρ, Προσωπικότητες, Παράδοση, Παιδεία | Tagged , , ,

2.ooooooooo χρήστες του Facebook