Φάλαγξ

Στην ἱστορική διαδρομή τοῦ Χρόνου, ὃροι ἒρχονται και παρέρχονται με πολυσήμαντο σημασία, ἀνάλογη τῶν προσδιορισμῶν που τούς ἀποδίδονται, βάσει τῶν ἀναγκῶν τῶν ἐπιθυμιῶν ἢ και τῶν καταστάσεων και συνθηκῶν κάθε ἐποχῆς.

ermis

Ὁ Ἑρμῆς τῆς Ἂνδρου.                         Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο Ἂνδρου

Ἒτσι, και ὁ μικρός θεός, ὁ ἀγγελιαφόρος τῶν θεῶν, σημαιοφόρος τοῦ Λόγου και προστάτης τοῦ Ἐμπορίου και τῶν κλεπτῶν, Ἑρμῆς, θα δώσει τ’ ὂνομά του, στην ἐξελικτική ἐπί τοῦ χρόνου σημασία, τῆς σημασίας τοῦ λήμματος “Φάλαγξ”.

Με πολλαπλές, συνεπῶς, ἑρμηνεῖες ἐμφανίζεται στο πέρασμα τοῦ χρόνου:

Ἀρχική σημασία, ἡ ἀπό ὁμηρικών ἐπῶν γραμμή και παράταξη μάχης.

Μετέπειτα, δηλώνοντας το κύριο σῶμα τῶν βαρέως ὁπλισμένων παρατετεταγμένων στρατευμάτων ἐν ἀντιθέσει προς τους ψιλά ἐξαρτυμένους ἂνδρες, περιέγραφε ὂχι μόνον το βάθος τῆς παρατάξεως ἀλλά και τη θέση της, ὡς προς το κέντρο τοῦ πεδίου μάχης.

Για να εξελιχθεῖ στην ἑπόμενη ἒννοια αὐτή τοῦ χώρου συγκεντρώσεως και συγκερασμοῦ τῶν φίλιων δυνάμεων, ἐπισημαίνοντας το στρατόπεδο.

Ἢ και ἀκόμη, τους ξύλινους κυλίνδρους μεταξύ βαρῶν.

Και, τέλος, σημειώνοντας το ἂκαμπτο ὀστό μεταξύ δύο ἁρμῶν εἲτε και τῶν δακτύλων τῶν ἂκρων.

21

Προϊόντος, μάλιστα, τοῦ χρόνου ἡ λέξη θα λάβει πληρέστερη σημασία με τον Μέγιστο τῶν Ἑλλήνων, τον ΜεγΑλέξανδρο, ὃταν και με τη “Σάρισσα” θα ἀναδείξει σε τρεῖς ἠπείρους την οἰκουμενικότητα, το δυναμισμό και την ὑπεροχή τῆς Μακεδονικῆς φάλαγγος στο πεδίο της μάχης.

 

Ἡ ἀξία τοῦ ὃπλου θα καταδειχθεῖ ἀκόμη και στον 21ο αἰῶνα, καθώς θα ἀποτελέσει το τελευταῖο και πιο φονικά ἀποτελεσματικό ὃπλο-σημείου ἂμυνας ἑνός πολεμικοῦ πλοίου, ἀποτελώντας την πιο ἀξιόπιστη ἀσπίδα, τοῦ δυτικοῦ ὁπλοστασίου, προστασίας ἐναντίον κατευθυνόμενων βλημάτων ἀκόμη και σ’ἓνα κορεσμένο περιβάλλον ἀπειλῶν ἀέρος και ἐπιφανείας στο πεδίο τῆς μάχης. Στην πιο ἐκσυγχρονισμένη και τελευταῖα ἒκδοσή του ἡ ἀντικατάσταση τοῦ πυροβόλου με πυραύλους καταδεικνύει την προσαρμοστικότητά του, την εὐελιξία και την ἀντοχή του, ὃ,τι δηλαδή συνιστᾶ, διαχρονικά, ἓνα κλασσικό ὃπλο.

Phalanx close-in weapon system (CIWS)

SeaRAM – Phalanx

Πολιτικά, στην παγκόσμια Ἱστορία, σημεῖο ἀναφορᾶς θα ἀποτελέσει ὁ Ἱσπανικός Ἐμφύλιος Πόλεμος, ὃπου, το 1936, μεσούντων τῶν ἐχθροπραξιῶν και κατά τη διάρκεια πολιορκίας τῆς Μαδρίτης ἀπό τις τέσσερεις φάλαγγες τῶν ἐθνικιστικῶν δυνάμεων τοῦ στρατηγοῦ Ἐμίλ Μολα, θα χρησιμοποιηθεῖ μαζί με τον ἐπιθετικό, ἀριθμητικά, προσδιορισμό τοῦ πέντε ὡς «πέμπτη φάλαγγα», για να δηλώσει την προσέγγιση, την προπαγάνδα, τη φαλκίδευση, την ὑπονόμευση ὡς και την ἐχθρότητα τοῦ ἐσωτερικοῦ μετώπου ἐπ’ ωφελεία τῶν ἐθνικοφασιστικῶν δυνάμεων τοῦ Φράνκο ὣστε να πέσει ἡ Μαδρίτη ἀπό μέσα και δή ἀπό τη στάση αὑτῆς τής πέμπτης φάλαγγος.

no-pasarán.jpg

Ἐρχόμενοι, τώρα, στα καθ’ ἡμᾶς και τη νεώτερη και σύγχρονη πολιτική σκηνή, ὁ μηχανισμός πού συνιστά το κράτος και μαζί και τις παραφυάδες τοῦ παρακράτους ἂλλος δεν εἶναι παρά μία ληστρική συμμορία πεμπτοφαλαγγιτῶν που σκοπό ἒχουν ἀσκώντας ἐξουσία και παραλλάσσοντας, κατά το δοκοῦν, [κι ἂν τω ὂντι δοκοῦν] τη δομική ἒννοια τῆς Ταυτότητος, να ἐλέγχουν προς ἲδιον ὂφελος [τόσο τῶν ἐμφανῶν ὃσο και πολύ περισσότερο τῶν ἀφανῶν προσώπων ποὐ ἀσκοῦν ἐξουσία] κάθετα ὁριζόντια κι ἐγκάρσια τήν κοινωνία και τούς πόρους αὐτῆς. Ἒτσι, μάς προέκυψε ἡ Κύπρος δύο φορές το 1915 και μισό αἰῶνα, ἀργότερα, το 1965 με εὐτελεῖς χειρισμούς ἐνδοτισμοῦ, ὑποχωρητικότητος, μαλθακότητος και ἀσεβοῦς ἰδιωτείας, με τη γνωστή κατάληξή της, την Κυπριακή Τραγωδία, το 1974.

Ἒτσι, ἒλαβε χώρα και ἡ κατάρρευση τοῦ μετώπου στη Μικρά Ἀσία, κατά τις ἐπιχειρήσεις τῶν ἑτῶν 1919-1921, για να ἀκολουθήσει ἡ πιο ἠχηρή, για τον 20ο αίῶνα, καταστροφή τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπό τις προαιώνια πατρογονικές ἑστίες του.

Το αὐτό συνέβη και συμβαίνει συστημικά και συστηματικά με την προϊοῦσα κατάσταση τῆς χώρας σε οἰκονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό ἐπίπεδο. Μαζί, δεν θα μποροῦσε να λείψει ἀπό το κάδρο και ἡ προβολή αὐτῆς τῆς ἀνοίκειας, χαμερποῦς κι εὐτελοῦς εἰκόνας ἀκόμη και σε διεθνές ἐπίπεδο.

Ἀνυπόληπτη, ἐπαιτοῦσα, μικρόνοη και μικροπρεπής, κούφια ἐπιχαίρει για την ὑποτελῆ doggie style στα τέσσερα [ἑλληνιστί] δόλια λιπόψυχη ἐφιαλτική στάση της ἀπέναντι στο παρόν και το χείριστον, δη, ἀπέναντι στο μέλλον, διαγράφοντας το «παρελθόν» της χώρας ἀλλά ὂχι και τοῦ χώρου. Τοῦ χώρου τῆς «κομμουνιστικῆς» ἰδεοφρενοληψίας. Γιατί σε αὐτό εἶναι πιστοί ὡς έξουσία. Ὃπως και οἱ προηγούμενοι «σύντροφοι» που με τις Διεθνεῖς ξεπουλοῦσαν τη Μακεδονία, κοντά ἓναν αἰῶνα τώρα, ὑποτασσόμενοι στα ρωσσικά φιλοσλαβικά κίνητρα και τα ἑβραιομασωνικά χρηματοδοτοχορηγούμενα σχέδια για τον διαμελισμό τῆς Ἑλλάδος και τη συγκρότηση ἀνεξάρτητων δορυφόρων κρατιδίων στη Μακεδονία και τη Θράκη. Τούς ἀρκοῦσε μονάχα ὃτι θα ἦταν ἐργάτες στο μῦλο τῆς Μόσχας και του «πατερούλη» Ἰωσήφ.

Μόνον με στάση ἑταίρας και του γείτονος «Χότζα» θα μποροῦσε να χαρακτηρισθεῖ ἡ πρόσφατη και τελευταῖα και ἀκόμη πιο τελευταῖα ἀπόπειρα ὀνοματοδοσίας ἐμπεριέχουσα τον ὃρο Μακεδονία ὡς «Μακεδονία τοῦ Ἲλιντεν» ἢ και τοῦ «Βορρᾶ». Και ἂιντε, για ακόμα μία φορά να ξανανοίγουμε τα συρτάρια για να ἀνασύρουμε ἓναν ὂρο κατάλοιπο τοῦ παρελθόντος τῶν ἐχθρῶν μας, ὃταν και ἐπιχειροῦσαν τον προηγούμενο αἰῶνα να βρέξουν τα πόδια τους στο Αἰγαῖο και ὃταν [μάς] πηδᾶνε ἀπό ὃρο σε ὃρο για να βροῦν, τελικῶς, ὃ,τι και αὐτόν που τους βολεύει για να πραγματώσουν τις δικές τους ἐπιλογές στο χῶρο τῆς Βαλκανικῆς. Γιατί αὐτούς πού τούς βολεύουν τούς ἒχουν βρεῖ και τούς ἀξιοποιοῦν, ἢδη.

Golden_larnax_and_wreath_of_Philip_II_of_Macedon_at_the_Vergina_museum

Ἡ χρυσή λάρναξ με το χρυσό στεφάνι τοῦ βασιλέως Φιλίππου Β΄, στο Μουσείο τῆς Βεργίνας, Βέροια.

Ἓνα εἶναι βέβαιο’ Δεν θα προλάβουν οὒτε και να ὑπογράψουν οὒτε και να ἡρωοποιηθοῦν με την ὃποια ἀνθελληνική ὀνοματοδοσία τοῦ θνησιγενοῦς κρατιδίου τῆς πΓΔΜ. Και ἀπό κλέπτης περιμένοντας να κατέβει ἀπό τον Ὂλυμπο τῆς Μακεδονίας τον Λόγιο και Κερδῶο Ἑρμῆ, με το δεκαεξάκτινο ἀστέρι τοῦ Ἣλιου τῆς Βεργίνας και με ὃπλο μας τη Μακεδονική Φάλαγγα μαζί και τις Καρυάτιδες, τις Σφῖγγες και τον Λέοντα τῆς Ἀμφιπόλεως, τις Αἰγές, την Πέλλα, το Δῖον και τη Θεσσαλονίκη να φωτίζουν την ἑλληνικότητά της.

22 3

Σφῖγγες, στην εἲσοδο τοῦ ταφικοῦ μνημείου

22 5

Ἡ μία ἀπό τις δύο Καρυάτιδες ἐντός τοῦ Τύμβου Καστά στην Ἀμφίπολη

22 8

Ὁ Λέων τῆς Ἀμφιπόλεως

 

Ἀθῆνα, 30 05 2018.

 

 

Advertisements
Posted in 2018, Κατηγοριοποίηση | Tagged , , , ,

Στα 70ά ἀπό τῆς ἱδρύσεως

Το ὑπό διαμόρφωση διαστημικό τηλεσκόπιο «Webb» της NASA

Στο γίγνεσθαι ἡ ἒννοια τῆς γενέσεως ἢ και τῆς δημιουργίας συνεπάγεται ἀφ΄ἑνός μία διαδικασία, με διάρκεια, ὣσπου και για να και ὣστε, μαζί, τελεσφορώντας να ὁλοκληρωθεῖ με πληρότητα και με ποιοτικά διακριτά χαρακτηριστικά το ἀποτέλεσμά της. Ἒτσι, κάθε γένεση ἐνέχει, κατά βάση, δύο κύρια γνωρίσματα’ τῆς ποιότητας και τῆς ποσότητας. Με την τελευταῖα, μάλιστα, να συνιστᾶ ἀφ’ ἑαυτῆς πέραν ἀπό ἀριθμητικό και, ἐνίοτε, ποιοτικό ἲδιον. Ὡστόσο, στη σύζευξη αὐτή πρωτεύοντα ρόλο [φαίνεται να] ἒχει ἡ ποιότητα. Ἂλλωστε, ἐκείνη εἶναι που «φέρει» στο γραμμοκώδικα τής ὃποιας γενέσεως και τα ἀνάλογα γονιδιακά φορτία.

Με αὐτήν τη λογική, ἐργάζεται σύσσωμη, τω πνεύματι, ἡ ἐπιστημονική κοινότητα για να ὁλοκληρώσει την κατασκευή τοῦ τηλεσκοπίου «Webb» πού θα διαδεχθεῖ, ὡς γένεση, το ἀπερχόμενο διαστημικό κάτοπτρο «Hubble», για να «δοῦμε» ὡς Ἂνθρωποι, πραγματώνοντας την ἀριστοτελική περί περιεργείας ρήση για τη φύση μας τί μάς περιβάλλει κοιτώντας στα βάθη τού Σύμπαντος με μία ματιά που θα κοντεύει στα περίπου 14 δισ. χρόνια στο παρελθόν, ὣστε να ἀποκρυπτογραφήσουμε πληρέστερα την εἰκόνα τοῦ Ἀνθρώπου μέσα στο χωροχρονικό Σύμπαν.

Kibo 15 02

Το ἰαπωνικό ἐργαστήριο «Kibo» συνδεδεμένο με τον ΔΔΣ.

Αὐτή, ὃμως, εἶναι μία εἰκόνα ἑλκυστικά δελεαστική. Ὃπως ἡ ἲδια συμβαίνει στα 270 km πάνω ἀπ’ τα κεφάλιά μας στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Εἰκόνα ἐξωραϊσμένη ἐξιδανικευμένη, μα πάνω ἀπ’ ὃλα, πραγματική. Οὐδόλως ἀληθοφανής οὒτε και προϊόν ἐπεξεργασίας ἢ και παραποίησης τῆς πραγματικότητας.

Μα, στα 270 km νοτιότερα και μόλις μια ἀνάσα ἀπ’ τη γειτονιά μας, ἐκεῖ, στη λεκάνη τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, ἡ σημερινή [ὃπως και ἡ χθεσινή] εἰκόνα ἀπεκδύεται ὃλων τῶν παραπάνω γνωρισμάτων κρατώντας το κατά τ’ ἂλλα πραγματικό πρόσωπό της. Πού δεν εἶναι ἂλλο ἀπό ἐκεῖνο τῆς γενέσεως. Και με τον πεζό χαρακτήρα, για να δηλώσει ὂχι μόνον το πεζόν τῆς ζωής ἀλλά, και ἰδιαιτέρως, την πεζότητα τοῦ χαρακτῆρα τῶν ἀνθρώπων που σκιαγραφοῦν την πραγματικότητα.

Μία περιοχή που ὑπήρχε ἀπό ἀρχαιοτάτων ἑτῶν, για να «γεννηθεῖ» ξανά, ἒπειτα ἀπό αἰῶνες, 20 τον ἀριθμό. Ἐκεῖ, ὃπου συν-ὑπῆρχαν Ἰουδαῖοι (με το φώνημα -ε, δηλώνονται ἀκόμη και σήμερα ὃλοι ὂσοι δεν ἒχουν φόβο [Θεοῦ]) και οἱ Φιλισταῖοι, τοῦ Μίνω ἐκ τῆς Κρήτης ἂποικοι, οἱ μετέπειτα Παλαιστίνιοι. Μέχρι και το 70 μ.Χ., ὃταν και ὁ Ρωμαῖος Τίτος, μία περίπου γενιά μετά τη Σταύρωση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπό τούς ἑβραίους τῆς Ἰουδαίας τούς εξόρισε ἀπό τη γῆ τῆς ἐπαγγελίας των. Και θα τούς ξαναφέρει, σαν χθες, ἡ ἱστορία να ἀναγορεύονται σε κράτος, το κράτος τοῦ Ἰσραήλ, στις 14 Μαΐου 1948, ἀπό τον ἱδρυτή τοῦ σύγχρονου κράτους τῶν ἑβραίων τοῦ Ἰσραήλ, τον Μπεν Γκουριόν, με τη σύμπραξη και τη σύμφωνη γνώμη τῆς Μεγάλης Βρετανίας, τῶν ΗΠΑ και τῆς Σοβιετικῆς Ἓνωσης, την ἐπαύριον τοῦ Β’ Π.Π., ἢτοι, 1930 χρόνια μετά την ἐκδίωξη, την ἐξορία και την ἀνά τις ἠπείρους, κυρίως, Εὐρώπη και Ἀνατολική Ἀφρική, διασπορά τους. Μία γένεση, δημιούργημα που κυοφορεῖτο, ἢδη, ἀπό την ἀγγλική ἐξωτερική πολιτική ἀπό τα μέσα, κιόλας, τοῦ Α’ Π.Π. (1916), με γραπτή ἐπιστολή-δέσμευση τοῦ τότε Ἂγγλου ὙπἘξ. στον ὑπ’ ἀριθμόν ἓνα τραπεζίτη τῆς Εὐρώπης, και ὁσονούπω και τῶν ΗΠΑ, Ροτσάιλντ για την ὑπό σύσταση ἀλλαγή συνόρων στη Μέση Ανατολή. Και ἀφ’οὗ μετέπεισαν τους ὁμόδοξους τῶν Ὀθωμανῶν Παλαιστινίους, Ἰορδανούς και Ἂραβες [οἱ Σύριοι ἀνῆκαν στο προτεκτοράτο δικαιοδοσίας τῆς Γαλλίας] να συνεργαστοῦν συμπράττοντας στην ἐκδίωξη τῶν Τούρκων, το 1917, και ὑποσχόμενοι τη διανομή τῆς γῆς στους γηγενεῖς πληθυσμούς, ἀκολουθώντας την ἐκ τῶν πραγμάτων προσφιλῆ τακτική στρατηγικοῦ χαρακτῆρα «διαίρει και βασίλευε» «φύτρωσαν» το 1948 ἓνα καινούργιο κράτος στην [ἀπό τότε] πολύπαθη Μέση Ανατολή.

Στα 70ά ἀπό ἱδρύσεώς του και την τεχνητή «γένεση» ἑνός κράτους για ἓναν ἂπατρι λαό, το κράτος τοῦ Ἰσραήλ πέτυχε ὂχι ἀπλά να ἑδραιώσει τη θέση του, με τον πρῶτο Ἀραβοϊσραηλινό Πόλεμο που ἀκολούθησε, κιόλας μόλις την ἐπαύριον τῆς κηρύξεως ἱδρύσεώς του, δηλαδή σαν σήμερα, [15 Μαΐου 1948] ἀπέναντι στις συνασπισμένες, πολυαριθμότερες ἀλλά ἀσθενέστερες ἀραβικές δυνάμεις, μα κατοχύρωσε νέα ἐδάφη στρατηγικῆς ἀξίας με τις πολεμικές ἀναμετρήσεις τοῦ «Πολέμου τῶν Ἓξι Ἡμερῶν» [ὃπως ἒμεινε στην Ἱστορία] το 1967 και του Γιομ-Κιπούρ, το 1973, ἀναδεικνύοντας τη θέληση, το σθένος και τη δύναμη τού λαού του να ἀντισταθεῖ ἀπέναντι στην ἀναποτελεσματική ἐπίθεση τῶν ἀράβων ἐναντίον του και να καταλάβει, σε διαδοχικές φάσεις, και την ἱερή πόλη τῶν Ἱεροσολύμων.

 

Συνιστᾶ, τη ἐξαιρέσει τῆς Ε.Ε., τη μοναδικά οὐσιαστική Δημοκρατία ἀπό τις ἀκτές τοῦ Ἀτλαντικού μέχρι και τις ἀκτές τοῦ Ἰνδικοῦ Ὠκεανοῦ. Ἀποτελεῖ την πιο προηγμένη χώρα σε βιοτικό και Ποιότητας Ζωῆς ἐπίπεδο, με ἐπενδύσεις στους τομεῖς τῆς Ἐπιστήμης, τῆς Τεχνολογίας και τῆς Ἀσφάλειας που ὁραματίζονται βαθιά [σ]το μέλλον. Ὀργανωμένοι σε κοινότητες ἀναπτύσσοντας αἰσθήματα ἀλληλεγγύης, κιόλας ἀπό τα κιμπούτζ, συνεργάζονται ὣστε να μπορέσουν να ἐπιβιώσουν περικυκλωμένοι από 250.000.000 Ἂραβες, ἀκόμη κι αν κυκλοφοροῶν ἐξοπλισμένοι με αὐτόματα και σανδάλια. Ἐπιπλέον, ἀποτελοῦν και τη μόνη πυρηνική δύναμη ὃλης τῆς Μεσογείου και τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Κι ἀκόμα κι ἂν τούς λείπει, ὡς μορφολογία, το στρατηγικό βάθος ἡ ὑποστήριξη τῶν ΗΠΑ, τῆς Ε.Ε., τῆς Ρωσσίας ἀκόμα και τῶν φίλα προσκείμενων ἀραβικῶν κυβερνήσεων λειτουργοῶν ὡς ἀντιστάθμισμα και, δή, γενναῖο ἀπέναντι στους πολυαριθμότερους γείτονές τους. Κι ὃταν, μάλιστα, στην ἐξώπορτά τους βρίσκονται τα ὑπό ἐξόρυξη και ἐκμετάλλευση κοιτάσματα φυσικοῦ ἀερίου και ὑδρογονανθράκων, ἒ τότε, το παρόν εἶναι πιο δυναμικό ἐνῶ το μέλλον φαντάζει, σχεδόν, συναρπαστικό.

20140125_wom978366418_07-01-gaseasternmedpipeline1ydrogonanthrakes-02

Στην ἀνάγνωση, ὡστόσο, τῆς ἱστορίας ὑπάρχουν κι ἐκεῖνες οἱ μαῦρες σελίδες ἑνός ἒθνους που ὃσο κι ἂν θέλει να τις ξεφορτωθεῖ ἢ και να τις ξεχάσει [κι ἂν θέλει να το πράξει] πάντοτε θα εἶναι ἐκεῖ, για να τού θυμίζουν το αἱματοκύλισμα τοῦ λαοῦ τῶν Παλαιστινίων, την ὑφαρπαγή τη βίαιη τῆς γῆς των, την ὠμή και ἀπροκάλυπτη βαναυσότητα που ἀγγίζει την κτηνωδία, με την ὁποῖα ἀντιμετωπίζουν κάθε Παλαιστίνιο, ἀνεξαρτήτως ἡλικίας, φύλου [βλέπετε, ἐδῶ, δεν χωράει ο «ρατσισμός», ἀφ’οὗ, ἐδῶ, και διδάσκεται και ἀσκεῖται και τελειοποιεῖται], τις σφαγές το 1982 στα στρατόπεδα προσφύγων στο Λίβανο της Σάμπρα και της Σατίλα, την χειρουργικῆς ἀκρίβειας ἐπίθεση στο Οσιράκ τοῦ Ἰράν, την χυδαία συμπεριφορά τῶν Ἀρχῶν και τῶν πολιτῶν ἀπέναντι στο παλαίφατο Πατριαρχεῖο τῶν Ἱεροσολύμων και την Ἁγιοταφική Ἀδελφότητα τῶν Ἑλλήνων Ὀρθόδοξων μοναχῶν στα ἱερά προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς.

ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ

Το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, στον πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως στα Ἱεροσόλυμα.

Και μαζί στον καθολικό ξεσηκωμό τοῦ λαοῦ τῶν Παλαιστινίων με τις ἱστορικές πια ἐξεγέρσεις των, Ιντιφάντα, σαν και τη σύγχρονή μας, ἡ τέταρτη στον ἀριθμό. Για να βρεθοῦν οἱ Παλαιστίνιοι, με τη σειρά τους, ἀντιμέτωποι με την πιο καλοδουλεμένη πολεμική μηχανή, ἀπέναντι στους μαέστρους τῶν ψυχολογικῶν ἐπιχειρήσεων μαζί και τῶν μαύρων, με το πιο ἐκτεταμένο δίκτυο παρακολουθήσεων και κατά και ἀντικατασκοπίας μαζί. Ἀπέναντι στον πιο ὀργανωμένο ὃμιλο-ὀμάδα τραπεζικοῦ οἰκονομικοῦ και χρηματοπιστωτικοῦ χαρακτῆρα και δικτύων ἐπικοινωνιῶν, ἐνημέρωσης και ψυχαγωγίας στον κόσμο. Ἀπέναντι σε μία συνέργια ἐπιχειρηματιῶν, ἑταιριῶν, ὁμίλων, συνεταιρισμῶν, κρατῶν, συμμαχιῶν και συνασπισμῶν πού ἀπεργάζονται προς ὂφελός του. Μα δεν εἶναι μόνον ὁ ὃποιος ἀριθμός τῶν νεκρῶν που τρομάζει ὃσο ἡ ἰδιότητά τους’ Ἂμαχοι.

Και φτωχοί και ἀδύνατοι και μόνοι. Ἀλλά, ὂχι ἀδύναμοι. Καθώς συγκλονίζει ἡ εἰκόνα [με τη δύναμη που κουβαλάει] τού ἀνάπηρου Παλαιστίνιου πού μαχεται, με την ἀντιστροφή τῶν ὃρων, ὡς ἂλλος Δαβίδ τον Γολιάθ με μία σφεντόνα.

Μα η γένεση ἒχει ἀποφασιστεῖ ἀπό πριν ὡς διαδικασία κι ἐξαγγελία ἀναγνωρίσεως τῶν Ἱεροσολύμων ὡς πρωτεύουσας τοῦ κράτους τοῦ Ισραήλ ἀπό τον 45ο Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ. Και ὑλοποιεῖται ὡς πτυχή τῆς κύησης ἀπό την κόρη του, Ἰβάνκα, και τον ἑβραϊκῆς καταγωγῆς γαμπρό του, με την ἳδρυση τῆς πρεσβείας τῆν ΗΠΑ, στα Ἱεροσόλυμα. Ἀπό κοντά κι ἀπό προχθές και το μόρφωμα-ἐξάμβλωμα της EBU, λέγε με Eurovision προσέτρεξε να συνεισφέρει χεῖρα βοηθείας ὡς περιτρεχάμενη πόρνη συνδράμοντας τη φιλοδοξία τῶν ἑβραίων τοῦ Ἰσραήλ για την καθολική και για ἂλλη μια φορά de facto ἀναγνώριση ἐκ τῶν τετελεσμένων τοῦ ἀποτελέσματος τῶν Ἱεροσολύμων ὡς πρωτεύουσας τοῦ κράτους των.

Και να σκεφτεί κανείς ὃτι, ἐκεί, πίσω ἀπό 70 χρόνια, ὃταν εἰσῆλθε προς ψήφιση στον, μόλις νεοϊδρυθέντα στη Νέα Υόρκη, ΟΗΕ ἡ Ἐλλάς εἶχε καταψηφίσει την ἀναγνώριση τοῦ νέου μορφώματος-κράτους.

Στα 70ά από ιδρύσεώς του…Αιδώς Αργείοι.

Ἡ εἰδοποιός διαφορά ἀνάμεσα στα Οὐράνια, τα γήινα και τα καταχθόνια, ἡ ἀπόδοσις τῆς γραφῆς με μικρά ἢ κεφαλαῖα γράμματα, στις ἒννοιες

Εἰκόνα, Ἂνθρωπος, Γένεσις.

 

Ἀθῆνα, 15 05 2018.

 

Posted in 2018, Ἁφρική, Ἐπικαιροποίηση, Ἰσραήλ, Ὀρθοδοξία, Ὑποδομές, Έρευνα, Ασφάλεια, Α΄ Π.Π., Ατλαντικός, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Διπλωματία, Διαδίκτυο, Επιστήμες, Επιστήμη, Ευρώπη, ΗΠΑ, Θρησκεία, Ισραήλ, Ιστορία, Μάιος, Μέση Ανατολή, Προσωπικότητες, Πόλεμος, Παράδοση, Παιδεία, Παλαιστίνη, Παλαιστίνιοι, Πληροφορική, Πολιτισμός, Πολιτική, Ρωσσία, Συρία, Σύμβολα, Σώματα Ασφαλείας, Σήμερα, Σαν σήμερα, Τρομοκρατία, Τεχνολογία, Χριστιανισμός | Tagged , , ,

Δημήτριος Καμπέρος

ΚΑΜΠΕΡΟ-Σ

Ὃταν σε δύο κάθετα σταθερά και σ’ἓνα γράφημα προβάλλεις την προσωπικότητα του ΠυροΒολητοῦ Ἲκαρου που με τον «Δαίδαλο», τον νεώτερο, ἒγραψε πρῶτος την Ἱστορία τῆς πτήσεως στρατιωτικοῦ ἀεροσκάφους στην Ἑλλάδα, σαν σήμερα, στις 13 Μαΐου του 1912, μετρώντας λίγους μῆνες πριν ἀπό την κήρυξη τοῦ Α΄Βαλκανικοῦ Πολέμου και που θα ἀκολουθήσουν κι ἂλλες παγκόσμιες, πια, πρωτιές, για να κληροδοτήσει στις γενιές που τον ἀκολούθησαν και να ἀποδείξει ὃτι «Οἱ Οὐρανοί εἶναι Δικοί Μας» πραγματώνοντας το ρητό τοῦ Ἐμβλήματος τῆς Π.Α. «Αἰέν Ὑψικρατεῖν».

Στον Δημήτριο Καμπέρο

21 VIII

21 VII

aeroplano4

ΚΑΜΠΕΡΟΣ.jpg

Το_πρώτο_αεροπλάνο

Το πρῶτο στρατιωτικό ἀεροπλάνο Henri Farman στην Ἑλλάδα, με πιλότο τον Ὑπολοχαγό ΠΒ Δ. Καμπέρο, στον περίβολο του Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν.

Opera Snapshot_2018-05-13_115154_warmuseum.gr.png

Στον περίβολο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, δύο γενιές και μισός περίπου αἰῶνας σηματοδοτοῦν την ἐξέλιξη τοῦ ἀεροπορικοῦ ὃπλου στα χέρια τῆς Π.Α. 

182

 

Άθῆνα, 13 Μαΐου 2018

Posted in 2018, Βαλκανικοί Πόλεμοι, Κατηγοριοποίηση, Μάιος, Προσωπικότητες, Πυροβολικό, Πόλεμος, Παράδοση, Παιδεία, Πολεμική Αεροπορία, Πολιτισμός, Σύμβολα, Σήμερα, Σαν σήμερα | Tagged

Για τις 1.300 νῦχτες ἐρέβους και τις 1.418 Ἡμέρες τῆς Νίκης.

9η Μαΐου 1945 – Ἡμέρα τῆς Νίκης

                             – Ἡμέρα τῆς Εὐρώπης

9η Μαΐου 2018 – Ἡμέρα Μνήμης

                             – Ἡμέρα Ἐλπίδος

09-05-i

Με ἀφορμή την 70η ἐπέτειο ἀπό τη λήξη τοῦ Β΄ Π.Π., Ἑλλάς και Ρωσσία, ὁμόδοξα ἒθνη, με ἱστορικές ρίζες πού χάνονται στα βάθη της Ἱστορίας, ἐδῶ και τουλάχιστον 13 αἰῶνες, συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν για να συνεορτάσουν την 9η Μαΐου, Ἡμέρα της Νίκης, 2015, σε ὃλη την Εὐρώπη.

«Μνήμη, Σεβασμός, Ταυτότητα κι Ἑνότητα», το νόημα τῆς Ἑορτῆς.
Κορυφαῖοι ὃλοι οἱ συμμετέχοντες, συγκλονιστικοί, ὡστόσο, ἡ Φιλαρμονική της Π.Α. και ὁ Βασίλης Λέκκας.


Στη χώρα που πλήρωσε το μεγαλύτερο, ἀριθμητικά, φόρο αἳματος. 27.000.000 θύματα, ἀπό τη χώρα που ἒζησε την κτηνωδία τῶν ὑπάνθρωπων Οὒννων ὡς ἓνα διαρκές Ὁλοκαύτωμα, με το μεγαλύτερο φόρο αἳματος ἀναλογικά προς τον πληθυσμό της, σε 1.300 ημέρες ἐρέβους και ἑκατόμβες θυμάτων…

Εὒζωνοι μπροστά ἀπό το Μνημεῖο τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου, στο Σύνταγμα.

Ἀπό τον Ἲτσιο τον Δουράτσο τον Κουκίδη κι από τον Ζούκοφ, τον Βατούνιν και τον Ροκοσόφσκυ μέχρι και τον τελευταῖο στρατιώτη και πολίτη ὀφείλουμε

Αἰώνια Εὐγνωμοσύνη στη Μνήμη των για την Ἐλευθερία, την Εἰρήνη και τη Δημοκρατία, τις ὓψιστες Ἀρετές τοῦ Κοινοῦ τῶν Ἀνθρώπων.

19452018

73 χρόνια μετά, κάποιοι στη Δύση ὀνειρεύονται να νεκραναστήσουν Καρλομάγνους, Φρειδερίκους, Βαλκυρίες, Σβάστικες, μικρούς νέους Ἀδόλφους και Γκαιμπελίσκους, για μια νέα Εὐρώπη, ὃπως εἶχαν ὀνειρευτεῖ κι ἐκείνη την παλιά, που τη σέρβιραν και τότε ὡς νέα ἐπιδιώκοντας μια νέα ὑποταγμένη Εὐρώπη, θεμελιωμένη στη διαίρεση, τη διάκριση, τη διχοτόμηση, την ὑποταγή, την καρατόμηση της μνήμης, την ἐξαθλίωση τῶν μαζῶν, τη χειραγώγηση τῆς σκέψης, την πτώχευση ὂχι μόνον τῶν οἰκονομιῶν ἀλλά και τῆς συλλογικῆς Μνήμης, για χάρη τῶν δικῶν τους «Μνημονίων» – ὁδηγιῶν, κάτι σαν manual λαῶν, ὃπως το road model της Διεθνοῦς Διπλωματίας.

73 χρόνια μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στον αἰῶνα, ἀκριβῶς, ἀπό τη λήξη τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μόλις 19 από την αἱματηρή διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, τα φαντάσματα τῶν ὀνειροπόλων της Νέας Ἐπιθετικῆς Ostpolitik, ὀνειρεύονται νέα τρένα χειραγωγούμενων ἀχυρανθρώπων α λά Κουίσλιγκ, και τούς ἒχουν, για ἀκόμα μια νέα ἐπανάληψη τῆς ἐπονείδιστης Συνθήκης του Μπρεστ-Λιτόφσκ, με ἀφετηρία τις πεδιάδες τῆς Οὐκρανίας και με κορίνες την Εὐρώπη, την Αφρική και τη Νέα Μέση Ανατολή.

220px-soviet_znamya_pobedy-svg

09-05-iii

73 χρόνια μετά, ἡ μεγαλειώδης παρέλαση, στην Κόκκινη Πλατεία, με τις ζητωκραυγές των Ρώσων «Ουράαα» να δονοῦν την ἀτμόσφαιρα, οἱ Ἣρωες με τα παράσημα ὡς διαδήματα τοῦ Εὐκλεοῦς Ἀγῶνα που ἒδωσαν και ἒμειναν ὂρθιοι, για να ἀντιστέκονται και να μάς θυμίζουν να Ἀντέχουμε, να Ἀντιδροῦμε και να Ἀντιστεκόμαστε ὡς Ἐλεύθεροι, Ἀνυπότακτοι Ἂνθρωποι ὡς Δημοκράτες, ὡς Ἐλεύθεροι ὡς Ἓλληνες.

73 χρόνια μετά, ἡ Εὐρώπη ἀναζητεῖ Ταυτότητα, Ὂραμα και Ἀξίες.
 • Ἀπό την ἀποδημοκρατικοποίηση της Ἠπείρου σε ἐπίπεδο πανευρωπαϊκό και διακριτό σε κάθε χώρα,
 • ἀπό την ἀλλαγή του δημογραφικοῦ ὡς συνιστώσας, ὂχι μόνον ποσοτικοαριθμητικῆς ἀλλά και με ποιοτικά χαρακτηριστικά, με ρεύματα εἲτε πολεμικά εἲτε προσφυγικά εἲτε αὐτορυθμιζόμενα,
 • ἀπό τη ζοφώδη παλινόρθωση ἢ και ἐγκαθίδρυση φιλο και νεοναζιστικῶν κυβερνήσεων, κινημάτων, κομμάτων ἀπό την Κεντρική μέχρι και την Ἀνατολική Ευρώπη, ὑπό την καθοδήγηση ὑποστήριξη και συνέργεια πανίσχυρων μηχανισμῶν και ὀργανισμῶν, κυρίαρχα οἰκονομικῆς, πολιτικῆς και δή στρατιωτικῆς ἐμβέλειας,
 • ἀπό τη συστημική και συστηματική καλλιέργεια τοῦ φόβου, τῆς ἀπειλῆς και της ἀγνώστου προελεύσεως «τρομοκρατίας»
 • ἀπό τη μηχανοποίηση τῶν κοινωνιῶν που ὀφείλουν να ὑπακοῦν σε ἀριθμούς κι ὂχι να ὑπηρετοῦν τους ἑαυτούς των,
 • ἀπό την ἒξωση κι ἀπαξίωση τῆς ἲδιας τῆς Ταυτότητάς μας, στ’ ὂνομα της ἑκάστοτε ἐλίτ,
 • άπό την ἀπονεύρωση νευραλγικῶν συνιστωσῶν τῶν εὐρωπαϊκῶν κοινωνιῶν,
 • ἀπό το θρησκειολογικό ὑπόβαθρο της Δύσης που ὑπονομεύει, ἂν δεν ἐνορχηστρώνει κιόλας ἀνίερες, για ἂλλη μια φορά, συμμαχίες σε θέματα Πίστεως και ὂχι μόνον, πολώνοντας τις σχέσεις στα ὃρια τῆς Ἠπείρου
 • ἀπό μηχανισμούς μετονομαζόμενους σε Ὀργανώσεις Σχήματα και Ὀργανισμούς παράλληλους προς την κεντρική ἐξουσία, στο ἲδιο ὓψος στο ὀργανόγραμμα τῶν πολυεθνικῶν συστημικῶν ἑταίρων ὁμοῦ και ἑταιριῶν, στ’ ὂνομα Μη Κυβερνητικές Ὀργανώσεις (ΜΚΟ), που ἀποσκοποῦν στη συνδιαχείριση τοῦ ἲδιου και τοῦ αὑτοῦ ἒργου χειραγωγούμενες και χρηματοδοτούμενες δομές ἀπό κοινούς ἐργοδότες και ἐγγεγραμμένους σε κοινά pay-rolls,

κι ὃλ’αὐτά να ἀποπειρῶνται και να ἐπιτυγχάνονται – στον ὃποιο βαθμό – μέσω τῶν μηχανισμῶν ἐλέγχου, ἐνημέρωσης κι ἐπικοινωνίας τῶν κοινωνιῶν, δηλ. των ΜΜΕ που ἀποπροσανατολίζουν, άποκοιμίζουν και ἀποκαθιστοῦν την ἲδια τάξη.


73 χρόνια μετά, οἱ συνθῆκες που ὣρισαν την Εὐρώπη ὡς πρωτοπόρο στις Ἰδέες τις Ἀξίες την Ούσία της, κατά την Ἀναγέννηση και τον Διαφωτισμό, ὂχι μόνον δεν ὑπονομεύονται ἐμπράκτως ἀλλά, τουναντίον, ἀντικαθίστανται αὐθαίρετα και καθεστωτικά από πολυεθνικούς μη αἱρετούς μηχανισμούς, ἐρήμην τῶν λαῶν της Εὐρώπης, κατάσταση που θεωρείται ἀπό τους ἲδιους τους λαούς και τις κοινωνίες των ὡς φυσική, ἀναπόδραστη και ἀναγκαία ἀκολουθία ὑποταγῆς ὑπακοῆς ὑποχώρησης σε ὃ,τι ἐξουσιάζει, ἀφοῦ το ποιος, στους καιρούς μας, είναι σύλληψη ἀφαιρετική και ἀντιδραστική και, ἲσως, ἐπαναστατική.

Ἡ Εὐρώπη του 2018 μπορεῖ να εἶναι πρωτοπόρος στη συγκρότηση, διαμόρφωση κι ἐξέλιξη ὑποδομῶν σε ἐπί μέρους τομεῖς της Οἰκονομίας σε τοπικό, περιφερειακό ἢ και σε παγκόσμιο ἐπίπεδο ἀλλά ἐξακολουθεῖ να εἶναι πολιτικά, διπλωματικά διῃρεμένη κι ἀδύναμη, ἀπό ἐσωτερικές κι ἐξωτερικές αἰτίες, θρησκευτικά πολυσχιδής, πολιτισμικά πολύμορφη και πολύφερνος, ὃπως κι ὃταν την ἒκλεψε ὁ Δίας…

Με ἐξαίρεση τον Πολιτισμό, κι ὂχι πλήρως, οἱ λοιπές παράμετροι συνιστοῦν παράγοντες σύγκρουσης, ἒντασης, ἀποδόμησης και δημιουργικῆς καταστροφῆς. Ἂλλωστε, ἡ Εὐρώπη και ξέρει και μπορεῖ να καταστρέφει και να αὐτοκαταστρέφεται. Ἡ εμπειρία, μόλις, του Τριακονταετοῦς Πολέμου, τῶν Ναπολεόντειων Πολέμων μέχρι και τον Α΄ και Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο και από τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας μέχρι και τον σημερινό πόλεμο στη ΝΔ Ρωσσία και την περιφέρειά της στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, τοποθετώντας τη γραφίδα στο «χρονολόγιο» της Βιομηχανικῆς Ἐπανάστασης στην Ευρώπη μέχρι και σήμερα, μαρτυροῦν τη «Σταυροφορική» φύση της Δύσεως και της Κεντροβόρειας προς την Ἀνατολική…

Ἡ τιμητική κορδέλα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου

Ζήλωσε ο Σουμάν το Μεγαλεῖο τῆς Νίκης, και ἀνήμερα τῆς συνθηκολογήσεως τῆς ταπεινωμένης Γερμανίας, τέσσερα χρόνια ἀργότερα, στις 9 Μαΐου 1950, διετύπωσε τη Διακήρυξη Σουμάν που ἀποτελεῖ ὁρόσημο για την Ευρώπη και ἑορτάζεται ὡς ἡ «Ἡμέρα τῆς Εὐρώπης».

Ὣρα 00:43, 9ης Μαΐου 1945. Ο Στρατάρχης Ζούκωφ ὑπογράφοντας την πλήρη και ἂνευ ὃρων συνθηκολόγηση της Γερμανίας σφραγίζει τη Νίκη τῶν Λαῶν ἀπέναντι στην κτηνωδία τοῦ Ναζισμοῦ και τοῦ Φασισμοῦ.

9η Μαΐου 2017 01

Τα πρωτοσέλιδα τῆς Νίκης

9η Μαΐου 2017 06

Τα πρωτοσέλιδα τῆς Νίκης

9η Μαΐου 2017 07

Τα πρωτοσέλιδα τῆς Νίκης

9η Μαΐου 2017 02

Τα πρωτοσέλιδα τῆς Νίκης

09-05-iv-NY Times

Τα πρωτοσέλιδα τῆς Νίκης.

09-05-v

Τα πρωτοσέλιδα τῆς Νίκης.

Τα πρωτοσέλιδα της Νίκης

 

Και για να μην ἒχουμε αὐταπάτες και ζοῦμε χτίζοντας μύθους γύρω ἀπ΄αὐτές’

Το ζητούμενο εἶναι ἡ πρόσθεση του ἐπιθέτου «κοινός» στα δύο γένη.

 • Ποτέ στην Εὐρώπη δεν ὑπῆρξε κοινή Ταυτότητα’ ἀπουσιάζουν οἱ κοινές μνῆμες, οἱ κοινές ἐμπειρίες, τα κοινά συμφέροντα, οἱ κοινές καταβολές, οἱ κοινές διαδρομές.
 • Ἂν ἡ ὂραση ὁρίζει το πώς και τι βλέπεις ἡ ἀλλαγή τῆς κατάληξης προσδιορίζει τι ἐπιθυμεῖς ἐπιδιώκεις και ἀξιώνεις να βλέπεις. Βλέπετε ἡ διαφορά βρίσκεται στο μέλλον καίτοι με ἐνεστωτικό θέμα, ἀφοῦ ἀπό’δῶ ὀραματίζεσαι τον ὀρίζοντα. Ἒτσι, στην εὐρωπαϊκή ἱστορία ούδέποτε οἱ λαοί τῆς Ἠπείρου ἀνέπτυξαν κοινό ὃραμα. Πάντοτε, ὑπῆρξε ἀντίπαλον. Ἒτσι, στεροῦνται , ἀκόμη και σήμερα, την ἒννοια ἑνός κοινοῦ ὁράματος, ἀφοῦ ὂχι μόνον δεν βλέπουν το ἲδιο πόσῳ μᾶλλον να ἐννοοῦν και να ὁραματίζονται ἐπ’ αὐτοῦ.
 • Τέλος, παραλλάσσοντας τον στῖχο και παραφράζοντας το τραγούδι στην ἐγχώρια, διεθνή και παγκόσμια πορεία «Μία εἶναι ἡ ούσία΄ οἱ Πόροι». Οἰ Πόροι, λοιπόν, με την ὃποια μορφή τους, στα σημεῖα τῆς κινήσεως τοῦ ἐκκρεμοῦς ἢ στην περιφέρεια τοῦ κύκλου, εἲτε ὡς «Ἀνθρώπινο Δυναμικό» εἲτε με τη μορφή τῆς «Τεχνολογίας & Τεχνογνωσίας» εἲτε με τη μορφή τοῦ «Κεφαλαίου» [στα 200, πια, ἐφέτος ἀπό τον Κάρολο] και συνακόλουθα τῶν Ἐπενδύσεων και των Χρηματορροῶν συνιστοῦν την οὐσία και την αἰτία ὑπάρξεως, θεμελιώσεως και ἀναπτύξεως τῶν κοινωνιῶν.

Και οἱ κοινωνίες προκρίνουν, ἀξιακά, την ἀντίστροφη πορεία τοῦ ἐκκρεμοῦς και στην περιφέρεια του κύκλου, ἀξιοποιώντας στο ἒπακρον τις δυνατότητες τοῦ «Κεφαλαίου» μέσω τῶν Ἐπενδύσεων και τῶν Χρηματορροῶν, ἐκμεταλλευόμενες την «Τεχνογνωσία & Τεχνολογία» και χρησιμοποιώντας, τέλος, ὂχι με την ἒννοια και την ἀξιακή ταυτότητα τῆς Ἁριστοτελικῆς ἐντελέχειας και δυναμικῆς μεταμόρφωσης ὑπέρ τοῦ Ἀνθρώπου, παρά καταληκτικά, χρησιμοποιώντας ὡς μέσο το «Ἀνθρώπινο Δυναμικό». Ἂρα, ἡ ἀνθρώπινη παρουσία ἐξέπεσε ἀπό Αὐταξία σε μέσο.

Σε μέσο στα σχέδια ἂλλων, στις ἐπιλογές ἂλλων, στις στρατηγικές ἂλλων, με δέλεαρ το «Κεφάλαιο» ἐργαλεῖο την «ΓνωσιοΤεχνολογία» και κατάληξη τον «Ἂνθρωπο».

73 χρόνια μετά

Ἡ ἀνάγκη αὐτοπροσδιορισμοῦ, ἐθνικοῦ και συλλογικοῦ, στο νέο κόσμο που ἀναδύεται, αὐτόν του πρώτου τετάρτου τοῦ 21ου αἰῶνα, ἓναν κόσμο πολύ-πολιτισμικό, πολύ-γλωσσο, που καθημερινά διαρκῶς ἑνοποιεῖται και παγκοσμιοποιεῖται με ἐπικίνδυνες πολλές φορές τάσεις ὁμοιομορφίας που ἀγγίζουν και την ἰσοπέδωση ἐθνικῶν ἀξιῶν και κοινωνιῶν, αὐτή ἡ ἀνάγκη τῆς ἀναφορᾶς και τῆς ἀνάδειξης τῆς σημασίας και τῆς σπουδαιότητας της «Ἡμέρας τῆς Νίκης» σε οἰονδήποτε –ισμό γίνεται περισσότερο επιτακτική από ποτέ.

1945 07 05 2017 II

Εἶναι ἂξιον ἀπορίας, με διπλή ἀνάγνωση, ἂξιον πενίας και φτώχειας ὃσο και ἐρωτήματος πώς τα ἐγγόνια ἀσπάζονται την εἰδεχθέστερη και πιο κτηνώδη μορφή ὑπάνθρωπης συμπεριφορᾶς και πώς υἱοθετοῦν ἀβασάνιστα [καθολικῶς] ἐμβλήματα μεσ’την ἀντιστροφή τους τη σημασία την ἑρμηνεία τους, ὃταν, ἐδῶ, γεννήθηκε και θεμελιώθηκε ἡ ἒννοια και ἡ ἀξία τοῦ Ἀνθρώπου ὡς Πρόσωπο και Αὐταξία, για την οποία πολεμοῦσαν, βασανίζονταν και πέθαιναν οἱ παπποῦδες τους.

German_instrument_of_surrender2

Το Γερμανικό ἒγγραφο Καθολικῆς Συνθηκολογήσεως, στις 07 05 1945.

Ὁ τόπος μας, και σήμερα, καταστρέφεται οἰκονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, εὑρισκόμενος σε μία πρωτοφανή δίνη λαθῶν, παραλείψεων που ὁ χρόνος, ἂρα ἡ Ἱστορία, θα κρίνει τον ἑσκεμμένο και σκαιό χαρακτήρα τους εἰς βάρος ἑνός ὑπερήφανου λαοῦ.

Τώρα, που ἡ ἐπιβολή τῆς ὑποταγῆς στον ἓνα –ισμό θεσμό ἑσμό, με τέσσερα «πρόσωπα» εὶναι ἀδιέξοδος και μονόδρομος, κι ἂν εἶναι ἁπλῶς θέμα χρημάτων, διάγουμε ὑπερήφανα ὑποτελεῖς, με Προεδρικά διατάγματα, διατάξεις, προαπαιτούμενα και μέτρα, συνεχή ἐπώδυνα ἀδιέξοδα κυβερνᾶται ἡ χώρα, ἀπό το Hilton, με τούς τοποτηρητές πραίτορες να ἐπιχαίρουν για τη θηλιά των θυμάτων τους αὐτοπροβαλλόμενοι, τουλάχιστον, ὡς θαυματοποιοί για το μέγεθος τῆς σκανδαλώδους ἰδιωτείας, ἰεροσυλίας, ἀσέβειας και άπρέπειας προς τον ἑλληνικό λαό’ μα τα ἲδια ἒπρατταν με τον ἲδιο θαυμαστό ζῆλο και ὃλοι ὃσοι ἀπό Ἡσιόδου ἀρξάμενοι στους Περσικούς Πολέμους ἒπρατταν κατά συνείδηση ἀπό κοινοῦ μετά τῶν βαρβάρων ξωχωρίζοντας ὁ ἓνας και μοναδικός ἱστορικά Ἐφιάλτης μέχρι και τούς Ταγματασφαλῖτες Γερμανοτσολιάδες και τις σύγχρονες νεοελληνικές κυβερνήσεις και ὓπατους ἂρχοντες.

Μαζί μας, ἒπειτα ἀπό 44 χρόνια, σύσσωμοι οἱ σύγχρονοι Λεωνίδες τοῦ Ἑλληνισμοῦ, οἱ Καταδρομεῖς τῆς «Ἐπιχειρήσεως Νίκη», που μόλις προχθές ἐπαναπατρίστηκαν, ἢδη πιά, και με τον τελευταῖο να ἒχουν περάσει στα Ἠλύσια Πεδία, τιμώντας τα Ἲδια, τα Ἰδανικά και τα Ἱερά της Φυλῆς ἀπέναντι στους σύγχρονούς τους Ἑλληνοκύπριους, πια, Ἐφιάλτες που πρόκειται να ὑπογράψουν την πιο ἱταμή συμφωνία Κουϊνσλινγκοφινλανδοποίησης τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἐκκρεμοῦσα ἀπό το 2017, στο ὂνομα τῶν προαναφερθεισῶν ροῶν.

Οἱ λαοί μας ἀξίζουν και δικαιοῦνται ἓνα πιο εἰρηνικό αὒριο, βασισμένο σε κοινές αξίες και παραδόσεις, θεμελιωμένο στις θυσίες του παρελθόντος προς ὂφελος τῶν ἑπόμενων γενεῶν. Στο μέτρο, ὡστόσο, που ἡ Ρωσσία ἐπιχειρεῖ, για πολλοστή φορά, να καταστήσει αἰσθητή την παρουσία της σε παγκόσμιο ἐπίπεδο, μᾶλλον ὀφείλει στον ἑαυτό της και τους πολῖτες της να ἀναθεωρήσει την εἰκόνα τῆς δύναμης και ἀκόμη ἀκριβέστερα τῆς δυναμικῆς και τῆς στρατηγικῆς της. Μία πρώην παγκόσμια δύναμη μετά την κατάρρευση τῆς ΕΣΣΔ μεταμορφώνεται σε περιφερειακή δύναμη στοιχιζόμενη κατά το δοκοῦν σε λανθασμένη πλευρά και ἐπιδιώκοντας ἐφήμερες συμμαχίες με ὃρους «ἀντί»-δρασης, ἀντιπαλότητας και πάντοτε σε δεύτερο χρόνο ἀσθμαίνοντας για τις ἐξελίξεις, χωρίς κατ’ ἀνάγκη να μπορεῖ να τις προβλέψει προοικονομήσει ἢ ἀκόμη ἀκόμη και δημιουργήσει.

Και ἐπειδή ὁ ρομαντισμός εἶναι λογοτεχνικό και οὐδόλως διπλωματικό κίνημα, ὁ ρεαλισμός και η στρατηγική, δηλαδή το παρόν και το μέλλον ὀφείλουν να καθοδηγοῦν τη σκέψη και τις δράσεις μας. Και προς το παρόν, κινούμαστε ἂν ὂχι κατ’ἀνάγκη ἀντίθετα, πάντως, οὒτε και παράλληλα για πολλοστή φορά στην ἱστορία μας.

Ὡστόσο,

ἡ Ἒξοδος, ἡ Λύση, ὃπως και στις τραγωδίες, ἒρχεται, πάντοτε, στο τέλος.

και περνάει ἀπό το Κέντρο τοῦ Κόσμου, το Αἰγαῖο και την Ἑλλάδα.

Το ὂνομά της – ΕΥΡΩΣΙΑ.

Το τέλος θα ἀργήσει. Ἒχει, ὃμως, ἢδη ἀρχίσει…

9η Μαΐου 2017 08

 

H Φιλαρμονική της Π.Α. στη γιορτή για τα 70 χρόνια της νικηφόρας λήξης του Β΄ Π.Π.

Red Army Parade [1945 – English]

Η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία. 09 05 2016. 71 χρόνια, μετά.

The Fallen of World War II

22 06 1941 – 09 05 1945. Ἡ Ρωσσία στο Ἀνατολικό Μέτωπο

 

Ἀθῆνα, 09 05 2018.

Posted in 2018, Ἐπικαιροποίηση, Facebook, Infographics, Ασφάλεια, Α΄ Π.Π., Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Διπλωματία, Δικαιοσύνη, Επικαιροποίηση, Ιστορία, Κοινωνία, Κομμουνισμός, Μάιος, Ντοκυμαντέρ, Οικονομία, Προσωπικότητες, Πυροβολικό, Πόλεμος, Παράδοση, Παιδεία, Πολιτισμός, Πολιτική, Ρωσσία, Σαν σήμερα, Τρομοκρατία, Τηλεόραση, Φωτογραφία, Φιλοσοφία | Tagged , , , ,

ΕΠΟΣ ΑΕΚ 1968 – 2000 – 2018.

Μόλις χθες στεφθήκαμε πρωταθλητές Ἑλλάδος στο ποδόσφαιρο. Μόλις σήμερα πανηγυρίζουμε ως πρωταθλητές Εὐρώπης στο μπάσκετ, ἀκριβῶς, πενήντα χρόνια ἀπό το ἐπικό παιχνίδι ἀπέναντι στη Σλάβια Πράγας, με το τελικό σκορ 89-82, όχι απλώς να μάς στέφει Κυπελλούχους Εὐρώπης ἀλλά για πρώτη φορά ἡ ΑΕΚ ἂνοιξε την αὐλαῖα τῶν πρωταθλημάτων στην Ἑλλάδα σε ὃλα τα ὁμαδικά ἀθλήματα και δικαίως και το προσωνύμιο πού τής ἀποδόθηκε «Βασίλισσα».

Ἀπό ἀπόψε ἡ «Βασίλισσα» ΑΕΚ κάθεται για τρίτη φορά στη μπασκετική ἱστορία της στο θρόνο τῆς Εὐρώπης. Σ’ ἓνα παιχνίδι μονόλογο, ὃπου ἡ ἓδρα, ὁ παλμός και ἡ ψυχή τῶν ΑΕΚτζήδων που πλημμύρισαν το κλειστό γήπεδο «Νίκος Γκάλης» τοῦ ΟΑΚΑ δεν ἂφηναν κανένα περιθώριο στους «ἐκλεπτυσμένους» Μονεγάσκους στις κερκίδες ἀλλά και ἀδύναμους στο παρκέ να ἀναχαιτίσουν το πέρασμα τοῦ Δικέφαλου.

Και ἡ ὁμάδα με τη φανέλα τοῦ Άμερικάνου να ὑπενθυμίζει το μεγαλεῖο τῆς προσφορᾶς και τοῦ χρέους, και μαζί και ἡ ἑπόμενη γενιά τοῦ Γκούμα και τοῦ Γκέκα μαζί με μία ψιλόλιγνη φιγούρα του Κυριάκου Ραμπίδη να χτίζει την ΑΕΚ που μεγαλουργούσε στα γήπεδα ὣσπου την κληροδότησε στον Χατζή και τον Κακιούζη ἐκεῖ στη Λωζάνη, ἡ δεύτερη κούπα «Σαπόρτα» και μαζί ξανά στο σημεῖο ἀναφορᾶς, το Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο και να φτάσουμε στο δίδυμο χάριν τοῦ ὁποίου ἡ ΑΕΚ ἀνεδείχθη Πρωταθλήτρια Εὐρώπης στο νέο θεσμό τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπάσκετ, αὐτόν τοῦ Championsleague, τον πατέρα και υἱό Σάκοτα. Μορφές ἀξιοπρέπειας, ἢθους και ἡγεσίας ἀπό τον πάγκο στο παρκέ και τοὒμπαλιν. Μαζί, φυσικά και ὃλη ἡ ὁμάδα πού μάς ὁδήγησε στην κορυφή τῆς Εὐρώπης, μέχρι και την ἑπόμενη φορά… που τα λόγια του Γεωργίου θα συγκινοῦν θα συγκλονίζουν και θα συνεπαίρνουν για το «Τρίπτυχον» που διεμορφώθη

ΑΕΚ ΕΛΛΑΣ ΕΥΡΩΠΗ

Who’s the boss?

Πιες για το Κύπελλο σαμπάνια…

Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο 1968 – 2000 – 2018

Ἐμπρός Ἀητέ – Δικέφαλε… 

Opera Snapshot_2018-05-07_194500_www.youtube.com.png

Ἡ 12άδα τοῦ θριάμβου

ΑΕΚ. ΑΕΚ. ΑΕΚ.

ΑΕΚ. Ἀθλητική Ἓνωσις Κωνσταντινουπόλεως.

ΑΕΚ. Αὐτοκρατορία Ἑλλήνων ΚοσμοΚρατοΠολιτών.

ΑΕΚ. .&-

Ὃταν ἡ 1η εἶναι ἡ 3η…

ΑΕΚ Γερά Βασίλισσα Ξανά και Ξανά και Ξανά

Μονακό – ΑΕΚ 94-100 ● Full Game ● BCL Final ● 6/5/18

Αθήνα, 06 05 2018

Posted in 2018, Ἑλλάς, Basketball, ΑΕΚ, Αθλητισμός, Αθλητικές Διοργανώσεις, Ιστορία, Κοινωνία, Μάιος, Προσωπικότητες, Παράδοση, Παιδεία, Πολιτισμός, Σήμερα, Φωτογραφία

ΑΕΚ. 22 04 2018. .&-

Τι να γράψεις για τον παλμό τῆς καρδιᾶς; Σε ποιους κανόνες ἢ νόρμες ἀκούει ἢ, ἀκόμη καλύτερα, ὑπακούει;
Ἡ ἀπάντηση ἠχηρή, πηγαῖα κι αὐθόρμητη. Ὃπως ταιριάζει σε κάθε ἓναν και κάθετι που ξεχωρίζει σημαίνει και συνιστᾶ ἀφ’ἑαυτοῦ/ῆς Ἀξία.

Ἡ ἀποψινή συγκυρία, 22 04, τύχῃ ἀγαθῇ, ἐπαλήθευσε τοῦ λόγου το ἀληθές. Ἀφ’οὗ ὃλη ἡ ζωή ἀνάγεται σε Ὓπαρξη, για τους γνωρίζοντες, μέσα ἀπό ἓνα και το μοναδικό τρίπτυχο’ τῆς ΑΕΚ.

100.000 κόσμος. Μία θάλασσα κιτρινόμαυρη, στα χρώματα τοῦ Βυζαντίου, με το Ἒμβλημά Μας, τον Δικέφαλο Αετό. Μία ἀτμόσφαιρα πανηγυρική. Και ὁ Ὓμνος τῆς ΑΕΚ να μην σταματᾶ να ἀντηχεῖ στις ἐξέδρες τοῦ ΟΑΚΑ, μαζί με το σύνθημα που περιμέναμε χρόνια να φωνάξουμε “Νάτοι Νάτοι οι Πρωταθλητές” και τον νεώτερο Ὓμνο – Ταυτότητά Μας για την “Ἱστορία ἀπό τη Πόλη πού μάς μεγαλώνει”. Τι, και ἡ Ἱστορία και ἡ ἀντωνυμία δείχνει ἐμᾶς. Ἐμεῖς εἲμαστε ἡ Ἱστορία και οἱ Πρωταθλητές.

Οἱ πανηγυρισμοί στο κέντρο τοῦ γηπέδου για τους Πρωταθλητές τῆς ΑΕΚ

Ἀφιερωμένο στους παῖκτες που ἂντεξαν ὑπομένοντας τις ἀποφάσεις τῆς διοίκησης για το Ἆγος τοῦ δόλιου ὑποβιβασμοῦ μας στα σκοτεινά της Γ’ Ἐθνικῆς.

Ἀφιερωμένο σε ὃλους ὃσοι μεγάλωσαν με την εἰκόνα τοῦ “Ναοῦ”, ἐκεῖ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τη Σκεπαστή να δίνει τον παλμό, και με την “Αγιά Σοφιά” να παίρνει, σιγά σιγά, σάρκα και οστά.

Το Μεγαλεῖο τῆς ΑΕΚ ἀποτυπωμένο στα πανό τῶν ὁπαδῶν.

Ἀφιερωμένο στην Ψυχή τοῦ λαοῦ τῆς ΑΕΚ, που ὃμοιός του, δυστυχῶς, για τα ἓλληνικά πράγματα, δεν ὑπάρχει, ἐκεῖ Ψηλά.

Ἀφιερωμένο στον Παῦλο, τον Νίκο και το Ψιμάρι που νοερῶς ἦταν Μαζί Μας.

Ἀποκλειστικά ἀφιερωμένο στους 22 παλμούς τῆς δικῆς μου καρδιᾶς, ἐδῶ ἀπόψε στο Ὁλυμπιακό Στάδιο…
Ἂλλωστε, Μια «Αγάπη έχω στην Καρδιά…«

ΑΕΚ. Ὃταν το ἀρκτικόλεξο σού ἀποκαλύπτει την Ὓπαρξή σου.
ΑΕΚ. Ὃταν ἡ Ἒννοια τῆς Ἀθλητικῆς Ἑνώσεως Κωνσταντινουπόλεως συνιστᾶ την Αὐτοκρατορία τῶν Ἑλλήνων Κοσμοπολιτῶν.
Μέτοχοι τῆς Αὐτοκρατορίας.

ΑΕΚ ΑΕΚ ΑΕΚ.&-

ΑΕΚ 22 04 2018. Πρωταθλήτρια 1

ΑΕΚ 22 04 2018. Πρωταθλήτρια 2

ΑΕΚ 22 04 2018. Πρωταθλήτρια 3

ΑΕΚ 22 04 2018. Πρωταθλήτρια 4.

Goal Χωρίς Σύνορα: Η ΑΕΚ επέστρεψε στην κορυφή! ● 28/4/18

To ξέσπασμα μετά τη λήξη στο ΟΑΚΑ

Opera Snapshot_2018-05-05_222106_www.novasports.gr.png

 

Αθήνα, 23 04 2018.

Posted in 2018, Απρίλιος, ΑΕΚ, Αθλητισμός, Βυζαντινή Αυτοκρατορία, Διαδίκτυο, Ιστορία, Κατηγοριοποίηση, Κοινωνία, ΜΜΕ, Προσωπικότητες, Παράδοση, Παιδεία, Ποδόσφαιρο, Πολιτισμός, Σήμερα, Τηλεόραση, Φωτογραφία, Φιλοσοφία | Tagged ,

«Θέλω να μάθω»

Opera Snapshot_2018-03-30_220248_www.unicef.org.png

«Θέλω να μάθω» για τα παιδιά της Συρίας, ἀπό το ΓΕΚ στην Ἑλλάδα. Σφίγγει το στομάχι βλέποντας τις εἰκόνες. Περισσότερο, ὃταν συνειδητοποιεῖς ὃτι ὁ θύτης «προβάλλει» τη δυστυχία τοῦ θύματος, προσβάλλοντας την Ἀξιοπρέπειά, την Ταυτότητά και τη Μνήμη του σε μια «ἀναπαραγωγή» τοῦ καλοῦ και τοῦ κακοῦ «μπάτσου». Ὃταν οἱ Παγκόσμιοι και Περιφερειακοί θεσμοί διαβάζονται χωρίς το ἀρχικό φώνημα τοῦ οὐσιαστικοῦ. Τότε, ἀποδίδεται ἡ πραγματικά ἀληθινή Εἰκόνα. Μόνον, που του «να μάθω» προΗγεῖται τοῦ «να Ζήσω», σε μία ἀμφίδρομη σχέση, ἱεραρχημένη και ἐξελικτική. Το ὀφείλουμε στην Ἱστορία μας ἒξω και μακριά ἀπό τα ἐσωτερικά και ἐξωτερικά ἐξαμβλώματα τῶν συνόρων μας…

Συρία, 5 χρόνια πολέμου

Syria, No Place for Children

Συρία, 5 χρόνια πολέμου Πρεσβευτές κι Ὑποστηρικτές

 

Opera Snapshot_2018-03-30_220029_www.unicef.org.png

Τα παιδιά στη Συρία δεν το βάζουν κάτω – ούτε και μεις πρέπει!

Μετά από 5 χρόνια πολέμου, τα μισά από τα παιδιά της Συρίας (2,8 εκατομμύρια), δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, πουθενά στη χώρα. Πάνω από 5.000 σχολεία δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν και 52.000 δάσκαλοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους.

Η UNICEF έχει επιβεβαιώσει πάνω από 40 επιθέσεις σε σχολεία, μόνο το 2015.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην τελευταία έκθεση της #UNICEF για τα 5 χρόνια της κρίσης στη Συρία: http://bit.ly/1nKOFDx]

 

Σαν σήμερα, ἀναδημοσίευση από το Facebook, στις 29 03 2016